Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klíčové kompetence

27. 2. 2008

                                                     Klíčové kompetence

                                   (jako jeden z nových prvků školské reformy)

 

Klíčové kompetence

Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má „základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet takzvané klíčové kompetence“.

Pojem klíčové kompetence je tedy jedním z ústředního pojmu celé reformy školství.

Porozumět pojmu klíčové kompetence je velmi důležité, neboť se jedná o základní důležité změny v pojetí vzdělávání dětí.

 

Co to jsou kompetence?

Kompetentní osoba je pravomocná k určitému rozhodnutí či činnosti  – lépe řečeno způsobilá. Je schopná vykonávat určitou činnost.

Klíčové kompetence představují nejen osvojování znalostí, ale i potřebný rozvoj schopností, dovedností, získání postojů a tvorbu hodnot, které jsou nejvýznamnější pro osobní i profesní život člověka.

 

Jak je to s klíčovými kompetencemi ve škole?

Základní vzdělávání v pojetí nové školské reformy Vašemu dítěti pomůže utvářet a rozvíjet jeho vlastní klíčové kompetence a poskytne mu spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného na situace blízké jeho vlastnímu životu.

Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý. Klíčové kompetence, které Vaše dítě dosáhne na konci základního vzdělávání, nelze považovat za konečnou, ale tvoří důležitý základ pro celoživotní učení.

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, ale různě se prolínají, mají nad-předmětovou podobu.

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence:

 

Kompetence k učení

Na konci základního vzdělávání by Vaše dítě mělo umět:

-         plánovat, organizovat a třídit své vlastní učení

-         vyhledávat potřebné informace

-         pozorovat a experimentovat

-         kriticky posuzovat poznatky

-         kriticky hodnotit výsledky svého učení

 

Kompetence k řešení problémů

Na konci základního vzdělávání by Vaše dítě mělo umět:

-         promýšlet a plánovat způsob řešení problémů

-         zvládat  samostatně vyhledávat informace

-         samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení

-         uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí

 

Kompetence komunikativní

Na konci základního vzdělávání by Vaše dítě mělo umět:

-         formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory

-         výstižně se vyjadřovat v písemném i ústním projevu

-         naslouchat druhým lidem

-         využívat informační a komunikační prostředky pro účinnou komunikaci s okolním světem

 

Kompetence sociální a personální

Na konci základního vzdělávání by Vaše dítě mělo umět:

-         spolupracovat ve skupině, utvářet společně s pedagogy pravidla pro práci v týmu

-         utvářet svým přístupem příjemnou atmosféru v týmu

-         poskytnout pomoc

-         utvářet si pozitivní představu o sobě samém

 

Kompetence pracovní

Na konci základního vzdělávání by Vaše dítě mělo umět:

-         používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení se kterými se setká

-         přistupovat k výsledkům své práce nejen z hlediska kvality, hospodárnosti, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

 

Tento stručný nástin klíčových kompetencí a jejich zvládnutí jsou klíčem k úspěchu Vašich dětí v rychle se rozvíjejícím světě.