Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koncepce rozvoje školy

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

        Základním právem každého dítěte kdekoliv na světě je právo na vzdělání. Každé dítě vyniká jinými schopnostmi, vlastnostmi, zájmy a potřebami. Ne všechny děti však jsou schopny svým potřebám čelit bez obtíží. Tyto obtíže se pak zákonitě projeví v procesu pro děti nejčastějším, a to v procesu učení.

         Naše škola, Základní škola praktická a Základní škola speciální, poskytuje speciálně pedagogickou péči a vzdělání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy dětem, které bez individuálně a speciálně pedagogického přístupu jsou v procesu vzdělávání znevýhodněné a výrazně limitované z důvodu zdravotního postižení.

 

Poslání školy

           Na základě individuálních potřeb a možností poskytovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti tak, aby se nejlépe mohli zapojit do běžného života.

Je to úplná základní škola, která poskytuje základní vzdělání cca 40 dětem v 1. až 9. postupném ročníku, a dále jsou zde jednotlivě integrováni dva žáci speciální školy.

 

Hlavní cíle

            Udržet základní školu praktickou, pokud dovolí vládní strategie, kde se vzdělávají žáci s lehkým mentálním postižením. Poskytovat těmto dětem základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení, a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřeně nastalé problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí.

            Dosáhnout naplnění kapacity základní školy speciální. Cílem vzdělávání a veškerých aktivit základní školy speciální je směřování ke společnému cíli, a to, aby každá osoba

 i s těžkou mentální retardací mohla prožít pokud možno plnohodnotný život nikoliv vedle, nýbrž společně s ostatními členy společnosti.

             Vybudovat praktickou školu jednoletou a praktickou školu dvouletou a tím poskytnout žákům základní školy speciální, ale i žákům základní školy praktické, kteří nedosahují vynikajících výsledků ve vzdělávacím procesu, další vzdělávání na úrovni středního vzdělávání.

             Praktická škola jednoletá je určena pro absolventy základní školy speciální, praktická škola dvouletá pro absolventy základní školy praktické.

 Vzdělávací proces praktické školy jednoleté je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností a dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Poskytuje přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života, které absolventům usnadní integraci do společnosti.

              Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních zvláštností a schopností žáků je vzdělávací proces zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě.

                Rozšířit nabídku vzdělání pro žáky se specifickými poruchami učení, jiným druhem postižení. Zastupitelstvem města Dobříše byl schválen dodatek ke zřizovací listině Základní školy praktické a Základní školy speciální Dobříš, kterým se mění název školy na Základní škola Dobříš, Lidická 384. Škola může na základě této změny přijmout 25% dalších žáků ze stávajícího počtu. Žáci budou individuálně integrováni, budou vzděláváni podle individuálně vzdělávacího plánu, který je vypracovaný podle Rámcového vzdělávacího plánu základního vzdělávání. Toto je zároveň i určité řešení volné kapacity školy do budoucna a také předběžné opatření proti možnému budoucímu plošnému rušení praktických škol Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže.

            Základním prostředkem k dosažení všech těchto cílů je aprobovanost všech učitelů působících na škole, podle možností vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogů.

            Velice důležitý je rozvoj korektní komunikace s ostatními školami, se zástupci těchto škol pořádat pravidelná setkání zaměřená na vzájemném předávání informací o žácích a o případných přestupech některých žáků na naši školu.

            Spolupráci se zřizovatelem školy i nadále udržovat na velmi dobré úrovni, taktéž pokračovat v dobré spolupráci se školskou radou.

           Zapojit rodičovskou veřejnost do života školy, zaktivizovat spolupráci rodiny a školy, poskytovat rodičům aktuální informace o škole, o dětech, spolupracovat s nimi při pořádání různých aktivit a akcí.

           Změnit informační systém ve škole pro žáky, učitele, nepedagogické pracovníky, rodiče, veřejnost pomocí nástěnky, e-mailů, školního časopisu, kde by byly uváděny aktuální informace o škole. Tyto informace by bylo vhodné rozesílat elektronicky, ale i písemnou formou do partnerských škol.

          Pravidelně pořádat Dny otevřených dveří naší školy.

          Snažit se o získání sponzorů a s jejich pomocí vybudovat rehabilitační místnost s odpovídajícím vybavením, zajistit kompenzační pomůcky, což patří k důležitým prostředkům ve výchovně vzdělávacím procesu u žáků speciální školy, vybavit učebny, doplnit software výukovými programy.

          Tvorbou projektů využít dotačních programů MŠMT, pokračovat v projektu EU peníze školám.

            Intenzivněji spolupracovat s odbornými učilišti a středními odbornými učilišti, především z blízkého okolí, s místními firmami, rozvinout spolupráci s neziskovými organizacemi, především s denním stacionářem a sociálně terapeutickými dílnami Stéblo a organizací Alka, která sdružuje rodiče dětí s vážným tělesným a kombinovaným postižením.

           Zvýšit úroveň a nabídku mimoškolních aktivit, zájmových kroužků. Zájmová činnost je přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu, vychází ze zájmu žáků.

           Podílet se aktivně na společenském, kulturním a sportovním dění v obci, vytvářet žádoucí image školy, prezentovat školu a její aktivity na veřejnosti, citlivým přístupem napravit reputaci školy, která v posledních letech utrpěla značné újmy.

 

Klima školy

           Žákům by mělo být poskytováno spokojené, bezpečné a stimulující prostředí, kde poznají a plně rozvinou svůj potenciál tak, aby mohli co nejlépe přispět rozvoji společnosti.

Je třeba podporovat kolegiální interakce, vytvářet profesionální prostředí pro učitele i ostatní zaměstnance, mít pochopení pro jejich potřeby, připravit dobré podmínky pro práci, vytvářet perspektivy pro své zaměstnance a být místem, kde budou pedagogové a ostatní zaměstnanci rádi pracovat a budou motivováni ke svému dalšímu profesnímu růstu.

          Budovat školu, která připraví žáky pro uplatnění se v běžném životě, připravit je pro život v celé otevřené Evropě a pro uplatnění na trhu práce.

           Stát se významným partnerem občanům a institucím ve městě a širokém okolí v oblasti poskytování speciálně pedagogických školských služeb.

          V budoucnu provozovat praktickou školu (střední školu) pro možnost dalšího vzdělávání žáků základních škol.

 

                                              Mgr. Irena Pánková, ředitelka školy