Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koncepce rozvoje školy 2017 - 2021

5. 10. 2017

 

Koncepce rozvoje školy

 

 

Tato koncepce je zpracována na období 2017- 2021.

Naše škola se zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci jsou často v procesu vzdělávání limitování z důvodu zdravotního postižení, sociálního prostředí. Snažíme se těmto žákům poskytnout podporu při vzdělávání tak, aby získali a rozvíjeli své schopnosti, dovednosti a znalosti, které jim umožní začlenit se co v nejvyšší míře do společnosti v souladu se školním vzdělávacím programem

 

ŠKOLA PRO ŽIVOT“.

 

Kdo jsme?

Jsme základní škola, která poskytuje základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (mentálním postižení, vývojové poruchy učení a chování, souběžné postižení více vadami, poruchami autistického spektra) v 1. až 9. postupovém ročníku. Dále vzděláváme žáky v oboru základní školy speciální v 1. až 10. postupovém ročníku. Při škole pracuje 1 oddělení školní družiny.

Škola se nachází v klidném prostředí blízko centra města. K dispozici máme třídy, odborné učebny (PC, Čítárna a Muzikoterapie, Rehabilitační místnost, školní kuchyň, dílny), tělocvičnu. Některé z těchto učeben vznikly a byly vybaveny ze sponzorských darů a z projektů EU. Učebna PC je vybavena 11 žákovskými počítači, je využívána nejen při hodině Informatiky (od 4. ročníku 1 hodina týdně), ale také v dalších předmětech. Pro rozvoj čtenářské gramotnosti má rozhodující význam zřízení Čítárny a doplnění knižního fondu o knihy pro děti a mládež, knihy pro žáky s PAS, poruchami řeči, encyklopedie, atd. Postupně doplňujeme soubor pomůcek.

Škola získává finanční prostředky pronájmem tělocvičny, učeben, doplňkovou činností (prodejem výrobků žáků).

Organizujme plavecký výcvik, žáci chodí bruslit na zimní stadion, k dalším aktivitám využíváme nabídek města Dobříš (dopravní hřiště).

Po skončení základní školy žáci pokračují ve studiu na odborných učilištích, středních odborných učilištích.

Vedeme žáky k vytvoření potřebných strategií učení, k tvořivému myšlení, k řešení problémů, k účinné komunikaci a spolupráci, k ochraně zdraví a životního prostředí.

Naše škola spolupracuje s organizacemi, které nám pomáhají při zajištění vzdělávání našich žáků např. formou besed na různá témata související se školním vzdělávacím programem, oblastí prevence rizikového chování, nabídkou volnočasových aktivit pro naše žáky, atd.

Zapojujeme se do aktivit, které organizují město Dobříš, neziskové organizace např. Den Země, 72 hodin, Zelená škola, Zdravé a aktivní odpoledne, atd.

Pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají a doplňují si informace, týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence rizikového chování, metodik a didaktik vyučovacích předmětů, gramotností.

V oblasti vedení školy se opíráme o jasně definované kompetence, pravidla a komunikaci mezi vedením a zaměstnanci, mezi zaměstnanci.

Snažíme se zapojit zákonné zástupce i veřejnost do aktivit školy – besídky, jarmarky, společné informativní schůzky, poskytování informací prostřednictvím webových stránek školy, nástěnky na náměstí, informovat veřejnost o činnosti školy zveřejňováním článků v Dobříšských listech, účastí na akcích města Dobříše, na pracovních skupinách MAS Brdy – Vltava.

 

Kam chceme směřovat?

Poskytovat základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení, podněcovat žáky k tvořivému myšlení, k řešení problémů, vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, uplatňování svých práv a naplňování svých povinnosti, učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své zdraví a být za ně odpovědný, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi a pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

 

Cíle a opatření k jejich naplnění

A) oblast výchovy a vzdělání

Cíl:  Rozvíjet a poskytovat základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Opatření:

- upravovat organizaci vzdělávání v souladu se změnami v legislativě

Cíl: Podporovat a rozvíjet pomocí speciálně pedagogických metod žáků schopnosti, dovednosti a znalosti, které jim umožní pokračovat v dalším vzdělávání a zapojit se do běžného života

Opatření:

- průběžné vyhodnocování školního vzdělávacího programu, spolupracovat při volbě vhodných metod se školskými poradenskými zařízeními, lékaři a dalšími odborníky

Cíl: Podporovat jednotlivé druhy gramotností, zdravý životní styl

Opatření:

- projektové vyučování, doplňovat knižní fond, pomůcky a výukové materiály, programy

- vzdělávání pedagogům

- zapojení se projektů týkajících se zdravého životního stylu např. Ovoce a zelenina do škol, Veselé zoubky

- při hodinách TV nabízet sportovní aktivity, které motivují žáky k pohybu, vycházky do přírody, o přestávkách využívat pobyt na dvorku

Cíl: Motivovat žáky k zapojení se do soutěží, akcí rozvíjejících jejich talent a dovednosti, občanské a sociální kompetence

Opatření:

- zapojení se do soutěží, příprava žáků na soutěže (sportovní)

- nadále pokračovat v účasti v projektech a akcí např. Den Země, 72 hod. a další

Cíl: Podporovat ve škole klima vzájemní důvěry, spolupráce, úcty a respektu k sobě a druhým

Opatření:

- vytváření pravidel tříd

- rozvíjení komunikace na základě slušnosti, respektu a úcty

- vytváření bezpečného prostředí, informovat žáky, zákonné zástupce o možnosti pomoci v náročných situacích

 

 

B) Ekonomické a materiální podmínky

Cíl: Zrekonstruovat (opravit) podlahu tělocvičny

Opatření:

- využít dodací, grantů, ve spolupráci se zřizovatelem

Cíl: Bezbariérové WC chlapecké

Opatření:

- využít prostředky z rozpočtu školy

Cíl: Průběžně vyměnit nábytek (poškozený) – lavice, židle, atd.

Opatření:

- prostředky z rozpočtu školy, dary

Cíl: Obnovit povrch tabulí ve třídách

Opatření:

 - prostředky z rozpočtu

Cíl:  Finanční a materiální zabezpečení vzdělávání

Opatření:

- maximálně využít státní rozpočet, získat další prostředky z jiných zdrojů (sponzoři, dotace, pronájmy)

 

C) Personální oblast

Cíl: Zajistit stabilitu pedagogického sboru

Opatření:

- nastavit kompetence, jasně definovat požadavky a pravidla

- rozvíjet a podporovat vzájemnou komunikaci, spolupráci

Cíl.  Podporovat profesní růst pedagogů, zavádění nových metod do výuky

Opatření.

- další vzdělávání (DVPP)

Cíl: Zajistit plnou kvalifikovanost pedagogického sboru

Opatření:

- ukončit studium pro získání kvalifikace (speciální pedagogika, učitelství)

- zahájit studium ŠMP, koordinátor ŠVP

Cíl. Vzdělávání v oblasti managementu ředitelky školy

Opatření:

- účast DVPP

 

D) Spolupráce školy a rodičů žáků, školy a dalšími organizacemi, zřizovatelem

Cíl:  Spolupracovat s partnerskými organizacemi, školami         

Opatření.

- zapojení těchto organizací do vzdělávání (prevence rizikového chování, besedy, projekty, dny otevřených dveří)

- nabídka volnočasových aktivit spolupracujících organizací žákům naší školy

- pronájem prostor pro činnost organizací (tělocvična, učebny)

- zapojení do akcí pořádaných spolupracujícími organizacemi

Cíl:  Zapojit zákonné zástupce do života školy

Opatření:

- společné schůzky s vedením školy

- akce pro rodiče a veřejnost

- informovanost o činnosti školy

 

E) Organizační a řídící podmínky

Cíl: Zdokonalit vnitřní systém kontroly, autoevaluace

 

Opatření.

- vypracovaný plán kontrol a hospitací (záznamy, diskuse, náměty od zaměstnanců)

- vypracovaný systém evaluace školy

Cíl: Finanční a materiální zabezpečení vzdělávání

Opatření:

- maximálně využít státní rozpočet, získat další prostředky z jiných zdrojů (sponzoři, dotace, pronájmy)

 

 

Koncepce školy projednána na pedagogické radě dne: 28. 8. 2017

Koncepce školy projednána na školské radě dne: 26. 9. 2017

 

 

 

……………………….

Mgr. Eva Burešová

ředitelka školy