Jdi na obsah Jdi na menu
 


Docházka do školy a omlouvání žáků zákonnými zástupci

13. 4. 2017

                             ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384

                                               263 01 DOBŘÍŠ

  tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz

                                                                      

 

Docházka do školy a omlouvání žáků zákonnými zástupci

Informace pro zákonné zástupce s postupem při omlouvání nepřítomnosti žáka. Podmínky pro omlouvání žáků jsou součástí školní řádu školy.

 

1. §22 a § 36 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) ukládá povinnost žákům řádně docházet do školy a vzdělávat se.  Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, žák do školy docházel řádně.

2. Dle §22 odst.3 písm.d školského zákona je zákonný zástupce povinen dokládat důvody nepřítomnosti dítěte, žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými  školním řádem.

3. Vyučování začíná v 8 hod. a ukončení je stanoveno rozvrhem hodin. Pozdní příchody je nutné řádně omluvit.

4. Nepřítomnost žáka eviduje třídní učitel, rozhoduje o důvodech nepřítomnosti žáka v souladu se školním řádem.

Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně:

 

4.1. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením v jednom dni je možný pouze na základě písemné omluvy zákonných zástupců, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na více hodin v jednom vyučovacím dni). Není přípustná omluva telefonicky, e-mailem.

 

4. 2. O uvolnění žáka z vyučování pro předem známý důvod musí zákonní zástupci předem požádat:

- na dobu 1 – 5 dnů školního vyučování třídního učitele

- na delší dobu písemnou žádostí řediteli školy prostřednictvím třídního učitele

 

4.3. Omlouvání z důvodu nemoci, zhoršeného zdravotního stavu, závažných důvodů

V případě nepřítomnosti žáka pro nemoc je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně, telefonicky, e-mailem. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli nejdéle do pěti vyučovacích dnů od svého návratu do školy. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zákonných zástupců žáka lékařské potvrzení. sifikačním řádem

5. Škola dále postupuje podle Metodického pokynu MŠMT ČR k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.  

A, neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupce třídní učitel (popř. ředitel školy), v případě vyššího počtu neomluvených hodin svolává ředitel školy výchovnou komisi, je informován písemnou formou orgán sociálně - právní ochrany dětí. V dalších krocích je informována i Policie ČR. Vždy je vše vedeno v písemné podobě

B, Zákonní zástupci jsou povinni zajistit pravidelnou docházku do školy (§ 22, odst. 1 písm. a, § 36 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). V případě prokázaného krytí neomluvených hodin či bezdůvodného zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka ve škole se zákonný zástupce žáka vystavuje nebezpečí přestupkového řízení (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění), nebo trestního stíhání (trestní zákon č. 140/19961 Sb.,v platném znění) v případě, že svádí osobu mladší 18 let k zahálčivému životu.

C, Za neomluvenou absenci je uděleno výchovné opatření v souladu s klasifikačním řádem školy. Každý případ je posuzován individuálně.

6. V případě zdravotních obtíží (zhoršení zdravotního stavu, náhlá nevolnost, bolesti hlavy, horečka atd.) žáka v průběhu vyučování, kontaktuje vždy zástupce školy zákonného zástupce a informuje ho o momentálním zdravotním stavu dítěte.. Dospělá osoba ze školy domluví s rodičem další možný postup a žák buď odejde zpět do třídy, kde čeká na příchod rodiče nebo vyžadují –li to okolnosti, zůstává v prostorách vedení školy a zde čeká na rodiče. Pouze v případě zásahu lékaře, postupuje škola podle dalších stanovených vnitřních pravidel školy. Dochází k okamžitému informování zákonného zástupce o situaci.

 

Tento dokument slouží jako infomační materiál pomáhající zákonným zástupcům plnit zákonné podmínky pro  zajištění a dodržování řádné docházky dítěte  do školy v rámci plnění povinné školní docházky.  

 

Přílohy: žádost o uvolnění z vyučování

 

 

Mgr. Eva Burešová

ředitelka školy