Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bezbariérová škola. ZŠ praktická a ZŠ speciální

10. 4. 2011

Základní škola Dobříš, Lidická 384

Jediná bezbariérová škola na Dobříši

V Základní škole praktické poskytujeme základní vzdělání žáků s lehkým mentálním postižením a žákům se souběžným postižením více vadami. Hlavním cílem a posláním naší školy je vybavit absolventy takovými dovednostmi, schopnostmi, znalostmi a vědomostmi, aby našli uplatnění v praktickém životě, a to občanském, rodinném i profesním. Zásadní je rozvoj sociálních, komunikačních a praktických dovedností.

S ohledem na rozdílnou úroveň rozumových schopností žáků, schopnosti učení a pracovních výsledků, přistupujeme ke každému žákovi individuálně, respektujeme jeho zdravotní stav a možnosti. Každý i sebemenší pokrok v rozvoji osobnosti žáka pozitivně hodnotíme. Předpokladem úspěchu je aktivní tvořivé učení s uplatňováním různých přístupů, metod a forem práce.

V Základní škole speciální poskytujeme základní vzdělání žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a žákům se souběžným postižením více vadami. Hlavním cílem a posláním je umožnit žákům získávat a osvojovat si základní vědomosti, dovednosti a návyky. Vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení a osvojování poznatků potřebných v běžném životě, k vykonávání jednoduchých pracovních činností a vypěstování návyků sebeobsluhy. Vyučování je prožitkové a výběr činností, metod a forem práce plně respektuje individuální zvláštnosti žáků.

Do školního vzdělávacího programu je zařazena výuka informatiky a anglického jazyka. Zvláště významný je zvýšený počet hodin pracovního vyučování, který zaručuje kvalitní přípravu pro budoucí povolání. Absolventi základní školy praktické pokračují v přípravě na povolání  v odborných a středních odborných učilištích. Absolventi základní školy speciální se dále připravují v praktických školách.

Výchovně vzdělávací činnost v odpoledních hodinách zajišťuje školní družina. Dále žáci mohou bezplatně navštěvovat různé zájmové kroužky.

Navštivte nás, budete vítáni, rádi vám poskytneme další informace.