Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie naší školy

Dnem 1. září 1948 byla výnosem Okresního školského výboru v Příbrami zřízena samostatná Zvláštní škola pro žáky z Dobříše. Jejím prv­ním ředitelem se stal pan učitel Josef Třešňák. Škola byla zprvu jedno­třídní a nacháze­la se v budově obecné školy chlapec­ké. Byli zde umís­těni žáci, kteří neměli schopnosti zvlád­nout učivo obecné školy a kteří by ukončili školní docház­ku bez základních znalostí předmětů, které se vyučovaly na měšťanské škole. Vedle výuky těchto předmětů byl na škole kladen důraz na výuku pracovního vyučování, aby byli žáci schopni se uplatnit v budoucím povolání.                                                

Z budovy obecné školy chlapecké se škola  přestě­hovala v roce 1963 do nové­ho působiště v Lidické ulici a v ulici Na nábřeží. Tyto dvě budovy sloužily do konce roku 1962 učňovské škole švadlen a země­dělskému učilišti. V roce 1964 byla zruše­na tiskárna, která se nacházela na dvoře mezi těmito budovami a v témže roce byla vy­koupena další budo­va sou­sedící. Hned po nastěhování bylo započato s adaptacemi za normálního provozu školy. Bylo třeba zbu­dovat 3 třídy, dílny a těloc­vičnu. Adaptací nová budova odpovídala požadavkům osnov zvláštní školy.

Další ředitelkou se stala paní Hana Bláhová a v roce 1985 byl jmenován do funkce ředitele Mgr. Ludvík Sklenář. Za jeho působení prošla škola poslední úpravou - byla zcela přestavěna. Rekonstrukce proběhla v letech 1990-1992. Po dobu přestavby  se učilo v náhradních prostorách, které poskytla „Orlovna“, Základní umělecká škola a Kulturní dům v Dobříši. V nové budově jsou všechny třídy moderně řešené, dobře vybavené dílny-učebna kovo a učebna dřevo, kuchyňka, výtvarná a hudební učebna a tělocvična, která slouží nejen žákům, ale i dobříšské veřejnosti. Škola má bezbariérový přístup. 

Pak se název naší školy změnil na: Základní škola praktická Dobříš. Do funkce ředitele školy byl jmenován Mgr. František Smrček v roce 1996. Zřizovatelem školy je město Dobříš. Škola není určena pouze dobříšským žákům, ale i žákům ze širokého okolí, kteří mají výukové problémy na běžném typu ZŠ. Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými potřebami ( dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, poruchy koncentrace pozornosti, zdravotní oslabení ). Vzdělávání probíhá v devíti postupových ročnících.

V posledních letech byly nově vybudovány dvě učebny – jazyková a počítačová. Od 6. ročníku se žáci vzdělávají 1x týdně v předmětu Informatika. Každý žák pracuje na svém počítači. Také v ostatních předmětech se využívá výpočetní technika. V oblasti jazykových dovedností získávají žáci od 6. ročníku základy anglického jazyka. Odpoledne mohou žáci navštěvovat školní družinu. Stravování žáků je zajištěno v jídelně ZŠ Komenského nám.

V současné době se školní vzdělávací program naší školy (ŠVP ) přibližuje svým obsahem učivu základních škol, což rozšiřuje možnosti žákům při dalším vzdělávání. Po skončení školy pokračují ve studiu 2 nebo 3 letého učebního oboru, který je zakončen výučním listem. Absolventi těchto učilišť snadno nacházejí uplatnění na trhu práce.

Od 1.9.2007 došlo ke změně názvu naší školy na: Základní škola praktická a Základní škola speciální Dobříš.

 

Současnost:

Od 24. května 2012 se změnil název školy na: Základní škola Dobříš, Lidická 384. Do funkce ředitelky školy byla jmenována Mgr. Irena Pánková s účinností od 1.srpna 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Fotografie školy - historie a současnost