Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednací řád ŠR

28. 5. 2018

Jednací řád školské rady

 

při Základní škole Dobříš, Lidická 384, 263 01 Dobříš, příspěvková

organizace

zřízené dne 1. 11. 2005 rozhodnutím Města Dobříš, Mírové náměstí 119, Dobříš 263 01 na základě usnesení rady města č.6/44/2005/ ze dne 1. 11. 2005 a ve smyslu ustanovení §167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

1.

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“).

2.

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.

3.

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinnosti uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, případně ředitele či zřizovatele školy.

4.

Schůze školské rady svolává předseda školské rady. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

 

5.

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popř. ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky členů školské rady.

Školská rada

  1. se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

6.

Školská rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, k platnému  usnesení nebo rozhodnutí  je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

7.

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou a podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady. O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený pracovník školské rady.

8.

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky a zřizovatele o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle §168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v §168 odst. 1 písm. a), e), f), g), a h) školského zákona.

O schválení dokumentů uvedených v §168 odst. 1 písm. b) až d) školská rada rozhodne do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se zúčastní zřizovatel.

Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání  nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do 1 měsíce od jejich předložení zřizovatelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

9.

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

 

10.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 9.5.2018