Jdi na obsah Jdi na menu

Organizační řád

                                            

 

 

Základní škola Dobříš

Lidická 384, 263 01 Dobříš

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

část 1. organizační řád

Č.j.        spisový znak       skartační znak

   ZŠL/330/2023             1           A5

Vypracovala:

Mgr. Michaela Fejtová Krajská, ředitelka školy 

Schválila:

Mgr. Michaela Fejtová Krajská, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne:

28. 8. 2023

Směrnice nabývá platnosti dne:

4. 9. 2023

Směrnice nabývá účinnosti dne:

28. 8. 2023

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis.

Organizační řád Základní školy Dobříš (dále jen škola) upravuje organizační strukturu
a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.

Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu Zákoníku práce (dále jen ZP).

Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona č. 561/2004 Sb.,
v platném znění a jeho prováděcích předpisů.

 

1. Působnost a zásady směrnice 

Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje základní úkoly, které jsou pro zařízení stanoveny ve zřizovací listině, stanoví řídicí vazby
v zařízení formou organizačního schématu, stanoví vzájemné vztahy podřízenosti a nadřízenosti a stanovuje systém organizace řízení, tj. řídících úrovní, poradních orgánů a podíl zaměstnanců na řízení.

 

Zásady organizačního řádu:

- musí být vydán písemně, 

- nesmí být vydán v rozporu s právními předpisy, 

- nesmí být vydán se zpětnou účinností, 

- vzniká na dobu neurčitou,  

- je závazný pro všechny zaměstnance organizace, 

- ředitelka školy je povinna seznámit zaměstnance s vydáním, změnou nebo zrušením tohoto 

 řádu nejpozději do 15 dnů, 

- řád musí být přístupný všem zaměstnancům.

 

2. Postavení a poslání školy

Škola byla zřízena Městem Dobříš jako příspěvková organizace.

Škola je v rejstříku škol MŠMT vedena pod kódem 600054934.

Základním posláním školy je výchova a vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku,
a to podle RVP schválených MŠMT ČR.

V čele školy jako právního subjektu stojí statutární zástupce školy - ředitelka školy. Na škole je zřízena funkce zástupce ředitelky školy.

Škola se člení na tyto organizační útvary: základní školu a školní družinu.

 

3. Řízení školy - kompetence

Statutárním orgánem školy je ředitelka.

Ředitelka řídí pracovníky školy a koordinuje jejich práci. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím pedagogické rady, provozních porad a metodických sdružení.

Ředitelka jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních. Rozhoduje o nakládání s majetkem a ostatními prostředky organizace. Schvaluje všechny dokumenty, které tvoří výstupy ze školy. 

Ředitelka organizace pověřuje další pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy. Ředitelka jmenuje a odvolává další vedoucí pracovníky. Určuje organizační strukturu školy a personální zajištění činnosti.

Ostatními vedoucími pracovníky jsou: zástupkyně ředitelky, školnice a vedoucí vychovatelka. Vedoucí zaměstnanci jsou oprávněni řídit a kontrolovat práci podřízených pracovníků příslušného organizačního útvaru.

Vedoucí pracovníci jednají v rozsahu oprávnění stanovených v pracovní náplni. Dodržují ustanovení všech platných právních a organizačních předpisů, zajišťují včasné a hospodárné plnění úkolů podřízenými pracovníky, kontrolují provedení prací, vytvářejí fyzicky i psychicky příznivé pracovní prostředí. Vedoucí pracovníci odpovídají za věcnou a obsahovou správnost všech písemných materiálů předkládaných útvarem, oznámení a podnětů, týkajících se jejich útvaru.   

Ředitelka školy - řídí zástupkyni ředitelky školy a všechny ostatní zaměstnance.

 

Zástupkyně ředitelky -vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců - řídí a kontroluje práci pedagogů, asistentek pedagoga, vychovatelek.

 

Vedoucí vychovatelka- řídí a kontroluje práci vychovatelek.

 

Školnice - řídí a kontroluje práci uklízečky.

Má stanovený popis práce, řídí způsob provádění úklidu, provádí malou údržbu, koordinuje činnost firem zajišťujících opravy, revize a jejich pohyb po budově školy po konzultaci
s ředitelkou školy.

Velká údržba a odborné opravy jsou zajišťovány dodavatelsky.

 

Porada vedení-  členy porady jsou ředitelka školy a zástupkyně ředitelky školy, v případě potřeby jsou přizváni další pedagogičtí pracovníci (výchovná poradkyně, vedoucí vychovatelka ŠD…) Porada řeší otázky, které souvisí s pedagogickou činností školy. 

 

Pedagogické porady - zřizuje ředitelka jako svůj poradní orgán, členy jsou všichni pedagogové. Pedagogické rady se konají jako hodnotící porady za každé čtvrtletí školního roku, dále se koná pedagogická rada jako příprava školního roku a pedagogická rada hodnotící celý školní rok. Podle potřeby se pedagogické rady mohou konat i mimořádně.  O jednání se vyhotovuje zápis, se kterým se prokazatelně seznamují všichni zaměstnanci.

Organizační (provozní) porady - jsou věnovány otázkám organizačním a provozním, jsou určeny pro pedagogické i provozní zaměstnance. Konají se pravidelně jednou týdně, případně podle potřeby. 

Porady metodických sdružení - konají se pravidelně jednou za 3 týdny

Školská rada – koná se nejméně 2x ročně.

Organizační schéma školy

 

ředitelka školy

 

zástupkyně ředitelky školy

učitelé

asistenti pedagoga

vedoucí vychovatelka ŠD

školnice

výchovný poradce

školní metodik prevence

                                                                  

 

vychovatelky ŠD

uklízečka

 

    

4. Metodické řízení vzdělávacích a výchovných procesů

Pro podporu vzdělávacího a výchovného procesu škola zřizuje pozici zástupkyně ředitelky pro výchovu a vzdělávání, školní poradenské pracoviště a pozice metodiků: školní koordinátor ICT, školní metodik ŠVP, školní metodik EVVO.

Školní poradenské pracoviště pracuje v týmu a podléhá v řídící linii zástupkyni ředitelky pro výchovu a vzdělávání a ředitelce školy. Náplň činnosti, procesy řízení a postupy práce jsou zpracovány v dokumentu Program poradenských služeb. Jedná se o školního metodika prevence a výchovného poradce.

Další metodici: 

Školní koordinátor ICT

Koordinuje pomoc pedagogickým pracovníků v oblasti ICT a její aplikace do výuky. Spolupracuje se správcem ICT.

Školní metodik ŠVP

Poskytuje metodickou pomoc pedagogům – učitelům, kontroluje plnění cílů ŠVP, koordinuje práce na změnách ŠVP, monitoruje změny legislativy v této oblasti.

Školní metodik EVVO

Poskytuje metodickou pomoc pedagogům v oblasti environmentální výchovy, koordinuje projekty zaměřené na tuto oblast.

 

5. Školní dokumentace

V souladu s § 28 zákona č. 561/2004 Sb. vede škola tuto základní dokumentaci:

- rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147,

- evidenci žáků - dále jen školní matrika, v rozsahu stanoveném zákonem,

- doklady o přijímání dětí, žáků ke vzdělávání, doklady o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

- školní vzdělávací programy,

- výroční zprávy o činnosti školy,

- třídní knihy, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,

- školní řád, rozvrh vyučovacích hodin,

- záznamy z pedagogických rad a provozních porad,

- knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí a žáků, popřípadě lékařské posudky,

- protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,

- personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další

dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy.                         

              

6. Další ustanovení

Materiální vybavení

O nákupu hmotných prostředků rozhoduje ředitelka školy a zástupkyně ředitelky školy.

Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí ředitelka školy. 

Za ochranu evidovaného majetku odpovídají správci místností na základě pověření ředitelkou.

Sklad učebnic a sklad školních potřeb spravuje pracovnice na základě pověření ředitelky.

Odpisy majetku se řídí metodikou zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

 

Oceňování práce pracovníků

Oceňování práce je řízeno vnitřním platovým předpisem Základní školy Dobříš, Lidická 384, ze dne 28. 8. 2023, který je nedílnou součástí tohoto řádu. Pro rozdělování odměn jsou stanovena vnitřní kritéria školy hodnotící kvalitativní faktor pracovní činnosti a jednorázové činnosti. Pro přidělování příplatku za práci třídního učitele je stanoven systém přidělení zvláštního příplatku za třídnictví. Současně pedagogickým pracovníkům náleží zvláštní příplatek, který přísluší těm, kteří vykonávají práci v pracovních podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží.

 

Komunikační systém a informační systém

Zaměstnanci mají přístup k vedoucímu pracovníkovi denně. 

Informace vstupující do školy přichází k ředitelce. Ředitelka rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně kdo záležitost nebo její část zpracuje. Informace, které opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být konzultovány a schváleny ředitelkou. 

Informace, které jsou potřebné pro větší počet pracovníků, se zveřejňují v měsíčním a týdenním plánu školy, na informační tabuli ve sborovně, v mailu pro zaměstnance školy, při provozních poradách, pedagogických poradách. 

Seznamování s novými vnitřními směrnicemi i zákonnými normami je prováděno vyhlášením na pedagogické či provozní poradě, přeposláním na mail pro zaměstnance školy, je vypracován zápis a zaměstnanci jsou povinni ho podepsat. 

 

Archivování písemností

Za archiv písemností, třídních knih a třídních výkazů odpovídá ředitelka školy. Přejímá, třídí
a ukládá, případně zapůjčuje archivní materiál.

 

Telefon, mail

Ředitelka a zástupkyně ředitelky přijímají vzkazy pro učitele a předávají je. Mobilní telefon služební má k používání vychovatelka školní družiny, školnice, zástupkyně ředitelky, ředitelka.

 

Pokladní služba

Je prováděna administrativní pracovnicí školy. Odebírá a přijímá peníze z banky, pečuje o uložení peněz, cenin. Vede knihu přijatých a odeslaných faktur, pokladní knihu. Dále ukládá od externí firmy přijatou účetní evidenci (soupisky jako podklady pro výplatu mezd, evidenci operací a prostředků na bankovních účtech, evidenci čerpání rozpočtu, FKSP.) Dodržuje stanovený pokladní limit.

 

Účetní evidence

Účetní a mzdovou agendu vede v plném rozsahu výše uvedené externí firma jako službu.

 

7. Závěrečná ustanovení

Kontrolu provádění ustanovení této směrnice provádí ředitelka školy a zástupkyně ředitelky školy.

Zrušuje se předchozí znění této směrnice.

Směrnice nabývá účinnosti dnem 28. 8. 2023.

 

 

V Dobříši dne 28. 8. 2023

 

Mgr. Michaela Fejtová Krajská

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Části organizačního řádu

1. Organizační řád a jeho součásti:

2. Školní řád školy

3. Klasifikační řád

4. Provozní řád

5. Pracovní řád

6. Vnitřní platový předpis

7. Řády odborných učeben

8. Řád školní družiny

9. Poplatky ve školní družině

10. Přijímání žáků do školní družiny

11. Školní výlety

12. Poskytování cestovních náhrad

13. Volební řád školské rady

14. Poradenské služby

15. Závodní lékařská péče

16. Traumatologický plán

17. Ochrana majetku školy

18. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy

19. Evidence pracovní doby

20. Inventarizace majetku školy

21. Ochranné prostředky

22. Ochrana osobních údajů

23. BOZP

24. DVPP

25. Hospitační a kontrolní činnost

26. Doplňková činnost

27. Stížnosti a jejich vyřizování                    

28. Oběh účetních dokladů

29. O evidenci majetku

30. Vyřazování majetku

31. Vedení pokladny

32. Spisový a skartační řád

33. Vnitřní kontrolní systém

34. Evakuační plán

35. Poskytování informací

36. Plán práce

37. Minimální standart bezpečnosti

38. Čerpání dovolené a samostudia na školní rok

39. Vymáhání peněžitých pohledávek

40. Opis a stejnopis vysvědčení

41. Ochrana oznamovatelů (WHISTLEBLOWING)