Jdi na obsah Jdi na menu

Provozní řád

 

Základní škola Dobříš

Lidická 384, 263 01 Dobříš

organizační řád

             část   4   PROVOZNÍ ŘÁD                           

Č.j.         spisový znak      skartační znak

    ZŠL/332/2023              4                      A5

Vypracovala:

Mgr. Michaela Fejtová Krajská, ředitelka školy 

Schválila:

Mgr. Michaela Fejtová Krajská, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne:

28. 8. 2023

Směrnice nabývá platnosti dne:

4. 9. 2023

Směrnice nabývá účinnosti dne:

28. 8. 2023

 

  1. Obecná ustanovení

Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě odstavce 2) §7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je zpracována podle prováděcí vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

2. Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.

 

  1. Údaje o zařízení

adresa: Lidická 384, Dobříš

telefon: 318 521 171

mobil: 602116411

e-mail: spec.dobris@zsdobrislidicka.cz

IČ: 47074132

datová schránka: he3dp8i

web: https://www.zsdobris-lidicka.cz/

ředitelka: Mgr. Michaela Fejtová Krajská

typ školy: základní pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, obor základní škola 
a základní škola speciální

kapacita školy: 100

kapacita školní družiny: 28

 

Pronájem prostor ve škole: 

tělocvična pro organizace,

prostory pro organizaci dětskou skupinu ČAP

ZUŠ Dobříš.

 

  1. Režim dne

Škola: je otevřená denně od 7,40h do 15,10h,

– děti chodí do školy pěšky nebo dojíždějí z okolí do 30 km,

Ranní družina: 7,00 až 7,40h,

Odpolední družina: 11,40h až 16,00h, 

–školní družina je otevřena pro žáky I. stupně, případně i individuálně pro žáky II. stupně,

–provoz školní družiny se řídí samostatně zpracovaným vnitřním řádem školní družiny.

Vyučování:

– začátek v 8,00h,

– konec nejpozději v 15,10h.

Vyučovací hodina:

– délka trvání: 45 minut,

– žáci I. stupně mají maximálně 5 vyučovacích hodin v jednom sledu, žáci II. stupně maximálně 6 vyučovacích hodin v jednom sledu.

Vyučovací hodiny

1.      8.00 - 8.45    

2.     8.55 - 9.40    

3.    10.00 - 10.45    

4.    10.55 - 11.40    

5.    11.50 - 12.35

6.    12.45 - 13.30 (vyučovací hodina nebo polední pauza)

7.    13.35 – 14.20

8.    14.25 - 15.10

Přestávky:

–přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou dopoledne desetiminutové a odpoledne pětiminutové, velká přestávka je dvacetiminutová,

–o přestávkách mohou žáci využívat relaxační koutky s koberci a hračkami, relaxační zónu v šatnovém prostoru, mají možnost volného pohybu po chodbách

–pobyt venku (dvoře) je možný o velké přestávce v případě příznivého počasí.

Práce s počítači:

– během vyučování podle pokynů vyučujícího, práce na počítači je pravidelně zařazena do výuky v rozvrhu pro žáky od 4. ročníku.

 

 

Režim pracovního vyučování:

– vyučuje se v případě potřeby společně s výtvarnou výchovou, max. 2 vyučovací hodiny vcelku za sebou,

– náplň je přizpůsobená prostředí a věku dětí, je možnost očisty v umývárnách v přízemí budovy školy,

–využívány jsou školní dílny, školní kuchyňka, školní dvůr, okolí školy.

 

  1. Režim stravování a pitného režimu

Stravování:

– obědy jsou zajištěny na ZŠ Komenského Dobříš (11,40 až 14,00),

– ve škole není možnost doplňkového občerstvení,

– školní svačiny včetně nápojů si žáci do školy donášejí, ve škole je pitná voda, žáci mají možnost kdykoli se napít,

– projekt Ovoce do škol, Mléko do škol.

 

  1. Podmínky pohybové výchovy

Tělocvična:

– je v 1. patře školy,

– kapacita je 20 žáků,

– je vybavena základním tělocvičným nářadím a pomůckami pro tělesnou výchovu žáků.

Výuka tělesné výchovy:

– probíhá v tělocvičně, na hřištích města Dobříše nebo v přírodě,

–je možnost očisty v umývárnách v přízemí budovy školy,

– plavání každý rok v plaveckém bazénu v Příbrami  – účast žáci 2. – 4. ročníku

– tělovýchovné chvilky jsou zařazovány průběžně i během vyučování,

– otužování – probíhá v rámci tělesné výchovy a pobytu venku, 

                       – kontrola vhodného oblečení, ochrana proti přehřátí,

                      – ve třídách pravidelné větrání a kontrola teploty vzduchu.

 

  1. Pracovní podmínky

Osvětlení, teplota, hluk…

– zářivky ve třídách, možnost stínění proti slunci žaluziemi,

–sledování teploty ve třídě, dostatečné větrání,

–vytápění je zajištěno plynovým kotlem, teplota regulována termostatem, ve všech třídách jsou teploměry,

–škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity,

–pobyt dětí o přestávkách mimo třídu, dodržováním délky vyučovacích hodin a přestávek,

–zařazování relaxačních chvilek a cvičení do vyučovacích hodin,

–umožnění dětem pít i během vyučování,

– sledování přiměřené velikosti lavic a židlí pro žáky,

–vedení žáků ke správnému sezení a držení těla - prevence jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin.

 

 

 

  1. Údržba školy

–pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců,

–pro zajištění úklidu jsou vydávány čisticí prostředky včetně dezinfekčních prostředků
a ochranných pomůcek,

– jedovaté látky nejsou ve škole používány,

–nebezpečné látky jsou skladovány v uzamykatelných prostorách, do kterých nemají žáci školy přístup.

 

  1. Závěrečná ustanovení

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice jsou statutárním orgánem školy pověřeny ředitelka a zástupkyně ředitelky školy.

Zrušuje se znění předchozí směrnice.

Směrnice nabývá účinnosti dne 28. 8. 2023.

 

 

V Dobříši dne 28. 8. 2023

                                Mgr. Michaela Fejtová Krajská                                     ředitelka školy