Jdi na obsah Jdi na menu

Školní program EVVO

 

Dne: 6.9. 2023                                                                                              

 

Č.j.  ZŠL/321/2023

 

 

Školní program EVVO 

 

    Školní program EVVO – environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,
č. j. 16745/2008 a ze školního vzdělávacího programu školy.

 

Cíle EVVO:

 • porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí
 • uvědomování si podmínek života a možnosti jejich ohrožování
 • vnímat život jako nejvyšší hodnotu
 • chovat se odpovědně ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů
 • mít základní znalosti, dovednosti a návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí
 • žáky vést k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí tak, aby se v budoucnu stala nedílnou součástí jejich života profesního i soukromého
 • podporování žáků v uvědomění si, že každý člověk může pozitivně ovlivnit stav životního prostředí, že každý z nás má odpovědnost vůči budoucím generacím
 • pochopení a přijetí zásad trvale udržitelného rozvoje
 • utváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnot prostředí
 • utváření vnímavého a citlivého přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví

 

Zařazení EVVO do výuky:

 • EVVO je oblastí vzdělávání, která se promítá do všech předmětů napříč učebními osnovami ve všech ročnících a je zaměřena na interakci získaných poznatků, dovedností a znalosti souvislostí z hlediska všech aspektů ochrany a rozvoje životního prostředí 
 • škola nevyučuje EVVO jako samostatný předmět, ale prostřednictvím průřezových témat vzhledem ke kompetencím žáka (viz ŠVP)
 • prostřednictvím dalších činností a aktivit, které formují environmentální vzdělávání žáků
  a vedou k rozvoji kompetencí u žáků
 • kompetence rozvíjené EVVO – k řešení problému, sociální, komunikativní, pracovní, občanská

 

EVVO je zařazena do těchto předmětů:

1. stupeň: 

 • Prvouka 
 • Přírodověda 
 • Vlastivěda 
 • Pracovní a výtvarná výchova
 • Tělesná výchova

2. stupeň: 

 • Přírodopis 
 • Zeměpis 
 • Fyzika
 • Chemie 
 • Občanská výchova 
 • Výchova ke zdraví 
 • Pracovní a výtvarná výchova

 

Časová dotace je dána učebním plánem, vyučující ekologická témata zařazují do jednotlivých témat v jednotlivých ročnících, např.:

 

1. stupeň: 

Prvouka: 

 • domov – životní režim rodiny 
 • naše obec – seznámení se s prostředím, vztah ke kulturním památkám, 
 • krajina kolem nás – rekreační a krajinné oblasti, turistické zajímavosti, dopravní systém, 
 • příroda – živá a neživá příroda, znečišťování vody, vzduchu a půdy a vliv na člověka 

Přírodověda: 

 • člověk, jeho životní podmínky a vztahy k prostředí – člověk a přírodní zdroje, vliv člověka na prostředí, ochrana přírody 

Vlastivěda: 

 • místo, v němž žijeme – životní prostředí místní krajiny a regionu důležité údaje o jeho narušení, ochraně a tvorbě, hospodářské aktivity a jejich vliv na ŽP, obec a ŽP 
 • suroviny - obnovitelné a neobnovitelné zdroje, význam zpracování odpadu, recyklace 

Pracovní a výtvarná výchova:

 • práce s přírodninami
 • motivy z přírody i z civilizace-  
 • tvoření z odpadních materiálů

Tělesná výchova:

 • péče o zdraví, zdravý životní styl - pohyb jako součást každodenního života - využití lesa, louky, dětského hřiště ke zdravému pohybu

 

2. stupeň: 

Přírodopis: 

 • země a život – pojem biosféra, atmosféra a hydrosféra, fotosyntéza, ozonosféra a její význam pro život 
 • lidská populace – závislost člověka na přírodě a ostatních lidech (potravní a surovinové zdroje, nutnost ochrany ŽP 
 • změny životních společenstev, rušivý vliv člověka – typy krajiny, přirozené změny v přírodě
  a změny vyvolané člověkem, příčiny zhoršování ŢP, ekologické katastrofy a jejich předcházení, zlepšování stavu ŽP ochrana krajiny, stav ŽP v ČR 

Zeměpis: 

 • planeta Země, ochrana životního prostředí 
 • společenské a hospodářské složky krajiny - lidé na Zemi, ekologie a zeměpis, krajina a činnost člověka, globální problémy lidstva 
 • zeměpis České republiky – vliv průmyslu, zemědělství a dopravy na životní prostředí, ochrana krajiny 

Chemie: 

 • chemie ve společnosti – vliv chemického průmyslu na životní prostředí a jeho dopad na zdraví obyvatelstva 

Občanská výchova: 

 • naše obec, náš region 
 • globální problémy lidstva – způsoby řešení problémů na národní i mezinárodní úrovni, vztah kultury a přírody, důsledky lidských zásahů do přírody, devastace ŽP, problémy konzumní společnosti 
 • člověk a právo – dodržování a porušování právních norem, ochrana veřejného pořádku, závažné protispolečenské jevy  
 • neziskový sektor v oblasti EVVO a péče o životní prostředí 

Výchova ke zdraví: 

 • zdravý způsob života

Pracovní a výtvarná výchova:

 • odpadové hospodářství, recyklace, obnovitelné a neobnovitelné zdroje a zacházení s nimi, vztah žáka k přírodě, člověk – tvůrce krajiny
 • práce s přírodninami
 • motivy z přírody i z civilizace-  
 • tvoření z odpadních materiálů

Tělesná výchova:

 • péče o zdraví, zdravý životní styl - pohyb jako součást každodenního života - využití lesa, louky, dětského hřiště ke zdravému pohybu

 

Školní akce na podporu EVVO 

Každoročně budeme zařazovat akce s environmentálním obsahem celoškolní nebo třídní, ale tak, aby každé dítě nějakým takovým programem prošlo (projekt, výstava, obsah školního výletu, vycházky do přírody …). 

 • projekt 72 hodin, projekt škola a já, projekt Den stromů, Den Země, projekt Halloween, Den dětí, sportovní soutěže, Masopust, Média, Den s knihou …plus další projekty dle potřeb školy 
 • důsledné třídění odpadu, monitorování sběrných míst pro tříděný odpad v městě Dobříš,
 • pozorování přírody a hledání možností její ochrany, úklid okolí školy
 • pomoc se zakrmováním zvěře v zimě, beseda s myslivcem, rybářem, ekologem
 • výzdoba oken školy dle ročních období, péče o příjemné prostředí, nástěnky s tématikou ročních období
 • cvičení v přírodě, vycházky a výlezy do přírody v různých ročních obdobích, pobyt venku na čerstvém vzduchu, výuka venku, exkurze, pozorování přírody
 • výtvarné soutěže s ekologickou a přírodovědnou tématikou

 

Ekologizace provozu školy 

Cílem je každoročně učinit takové kroky, které povedou ke snížení ekologické stopy školy (nakládání s odpady, energiemi, vodou, vylepšování prostředí školy, zdravý životní styl, …) 

Děti jsou v rámci výuky i mimo ni vedeni k úsporám: 

Voda: 

 • omezit spotřebu, zabraňovat plýtvání, znečišťování, pravidelné kontroly těsnění vody, při odchodu ze školy, že voda nikde nekape nebo neteče

Odpady 

 • kontrola administrativy – šetření, využívání recyklovaného papíru / tisk formulářů/ 
 • vedení dětí k upřednostňování výrobků v recyklovaných obalech 

Energie 

 • úsporné zářivky, nesvítit se zataženými žaluziemi
 • správné větrání, 
 • regulační ventily na radiátorech 

Ovzduší 

 • prosazovat ve škole a jejím okolí nekuřáckou zónu 

Zeleň 

 • živé květiny ve třídách, na chodbách, v areálu školy 
 • péče o zeleň v areálu školy a jejím okolí

Ochrana přírody 

 • ptačí budky, krmítka 
 • přikrmování na krmítkách  
 • péče o zeleň 

Životní styl 

 • vést děti k využívání ekologicky nezávadných materiálů 
 • upřednostňování ekologicky nezávadných čisticích prostředků 
 • komplexní řešení problémů spojených se zneužíváním návykových látek 

 

Informační portály 

Užitečné odkazy na stránky informačních portálů s problematikou EVVO. 

http://www.ekolist.cz - informace z oblasti životního prostředí, zpravodajství a poradenství 

http://www.priroda.cz - příroda, ekologie, život 

http://www.ekodomov.cz - vše o šetrném hospodaření a chování k přírodě 

http://www.infoodpady - portál sloužící k rychlé orientaci v odpadovém hospodářství 

http://www.cir.cz - centrum inovací a rozvoje, ochrana žp ve výrobní i nevýrobní sféře 

http://www.ekoserver.cz - informace z oblasti ekologie 

http://www.cenia.cz - česká informační agentura životního prostředí 

http://www.hraozemi.cz – informace, jak pomoci životnímu prostředí 

http://www.nature.cz - agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

http://www.ochranaprirody.cz - správa ochrany přírody 

http://www.ecomonitor.cz - databáze článků a tiskových zpráv s tématikou životního prostředí 

 

Zpracovala: Bc. Aneta Krajská