Jdi na obsah Jdi na menu

Plán práce na školní rok

Základní škola Dobříš

Lidická 384, 263 01 Dobříš

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

část  36 Plán práce na školní rok 2023/2024

Č.j.        spisový řád          skartační řád

ZŠL/331/2023               36                           A10

Vypracovala:

Mgr. Michaela Fejtová Krajská, ředitelka školy

Schválila:

Mgr. Michaela Fejtová Krajská, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:

28. 8. 2023

Směrnice nabývá platnosti dne:

4.9. 2023

Směrnice nabývá účinnosti dne:

28. 8. 2023

 

Nejdůležitější úkoly ve školním roce 2023/2024:

 

 • Zaměřit se na rozvoj tělesné zdatnosti žáků.
 • Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti.
 • Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální

odpovědnosti.

 • Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou. 
 • Zařazování prvků dopravní výchovy do výchovně vzdělávacího procesu.
 • Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje.
 • V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, nejlepší, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost na veřejnosti. 
 • Modernizace školy – zakoupení interaktivní tabule do počítačové učebny a proškolení pedagogů na práci s ní

 

 • Zapojovat rodiče do života školy, otevření školy veřejnosti, pravidelné informování 
  o činnosti ZŠ, pravidelné schůzky s rodiči, poskytování odborné pomoci při řešení problémů.
 • Pro zpětnou vazbu se v rámci možností zapojovat do spolupráce s podobně zaměřenými školami – testy z matematiky, českého a cizího jazyka, sportovní soutěže, recitační soutěže… (Mníšek pod Brdy, Rožmitál pod Třemšínem, Příbram),
 • Podporovat další vzdělávání pedagogů s předáváním zkušeností v rámci metodických setkávání,
 • Celkovou úprava školního dvorku a jeho maximální využití pro školní i mimoškolní aktivity.

                 

Rozdělení metodických úkolů:

Uvádějící učitelka – Mgr. Lenka Žaloudková (pro Bc. Lucii Nádvorníkovou)

Uvádějící učitelka – Mgr. Zuzana Matějů (pro Bc. Marcelu Švrčkovou)

Uvádějící učitelka – Mgr. Libuše Kabylová, DiS. (pro Bc. Anetu Krajskou)

Distribuce školních potřeb, učebnic – Bc. Zuzana Paulová

Kabinet přírodních věd (M, F, Ch, P)- Mgr. Lenka Žaloudková

Kabinet TV – Mgr. Lenka Žaloudková 

Kabinet společenských věd (Čj, D, Z, HV), čítárna – Bc. Marcela Švrčková

Kabinet PV – Bc. Lucie Nádvorníková

Učebna PC – Mgr. Martina Patriková, DiS.

Školní kuchyňka – Mgr. Irena Ládová

Správce sborovny – Bc. Lucie Smilenová 

Školní kronika – Mgr. Irena Ládová

Školní družina – Markéta Řáhová 

Web. stránky školy, nástěnka město, kultura školy, výzdoba školy –koordinace – Mgr. Lenka Žaloudková 

Školní matrika, BAKALÁŘI, výkazy R…., statistika – Mgr. Martina Patriková, DiS.

Koordinátor ŠVP – Mgr. Zuzana Matějů

BOZP, PO – Mgr. Irena Tikovská

Lékárnička – Barbora Novotná, DiS.

Koordinátor ICT – Mgr. Martina Patriková, DiS.

Koordinátor EVVO, Ovoce do škol    - Bc. Aneta Krajská

Výchovné poradenství – Mgr. Libuše Kabylová, DiS.

Školní metodik prevence – Mgr. Michaela Fejtová Krajská

Květiny na chodbách – Zlata Hejnová

 

Výchovné poradenství

Do funkce výchovného poradce jmenuji Mgr. Libuši Kabylovou. DiS.

Konzultace pro rodiče: po  12:45 – 13:30 hodin (nebo kdykoliv po předchozí domluvě).

Konzultace pro žáky: kdykoliv po vzájemné domluvě.

Výchovná poradkyně vypracuje Plán práce výchovného poradce na školní rok a předloží je ředitelce školy do 29. 9. 2023.

Výchova k volbě povolání – začlenění výchovy k volbě povolání do tematických plánů, pracuje s vycházejícími žáky a jejich rodiči, další metodická a informační činnost.

Zaměří se na kariérové poradenství.

 

Školní metodik prevence

Funkci bude vykonávat ředitelka školy Mgr. Michaela Fejtová Krajská.

Konzultace pro rodiče: út 13:00 – 14:00 (nebo kdykoliv po předchozí domluvě).

Konzultace pro žáky: kdykoliv po vzájemné domluvě.

Školní metodička prevence vypracuje MPP program na školní rok do 29. 9. 2023.

Zaměřit se na dosažení dostatečné efektivity primárně preventivních aktivit školy a minimalizovat tak rizika spojená s výskytem rizikového chování žáků.

 

Třídnické hodiny

Budou se konat v rámci projektových dnů.

 

Koordinátor ICT

Metodikem a koordinátorem ICT je nadále určena Mgr. Martina Patriková, DiS. – ICT plán školy je zpracován do roku 2024.

 

Environmentální činnost

EVVO – ve školním roce 2023-2024 určuji koordinátorem je Bc. Aneta Krajská– plán EVVO předloží ředitelce školy do 29. 9. 2023.

Opět se zapojíme do akcí jako je 72 hodin, Den Země a podobně. 

Pokračovat bude projekt Ovoce do škol, Mléko do škol. 

 

Školní družina 

Ve školním roce 2023-2024 určuji vedoucí vychovatelkou Markétu Řáhovou. Pracovat budou 3. oddělení, jejichž kapacita je 28 žáků. Vedoucí vychovatelka připraví celoroční plán práce školní družiny pro tento školní rok do 29. 9. 2023. 

 

Žákovský parlament

Řídí se platnými STANOVAMI.

První setkání proběhne 3. 10. 2023 v 9:40.

Schází se pravidelně každé první v úterý v měsíci o velké přestávce v ředitelně.

Třídy od 4. ročníku si zvolí zástupce do 29. 9. 2023.

Podílí se na životě školy, reaguje na aktuální problémy a potřeby školy.

Koordinátorem školního parlamentu je Mgr. Michaela Fejtová Krajská

Koordinátor povede parlament k samostatnosti, aby se žáci učili samostatně jednat, vzájemně komunikovat, rozhodovat a organizovat.

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Za DVPP zodpovídá Mgr. Zuzana Matějů - aktualizuje plán DVPP do 29. 9. 2023. 

Po absolvování školení, programu, webináře…..podá účastník při nejbližší poradě stručný popis a zhodnocení programu, informaci, jak využije výsledky školení pro svoji práci ve škole, případně co by mohl doporučit pro další pracovníky školy.

 

BOZP

Koordinátorem BOZP je Mgr. Irena Tikovská.

Vytvářet podmínky pro bezpečnou práci ve škole.

V tělesné výchově dodržovat metodické řady při cvičení, dodržovat požadavky na žáka dle osnov, přihlédnout ke schopnostem a zdravotnímu stavu žáka, vyžadovat vhodné oblečení a obuv pro danou činnost.

Evidenci úrazů vést dle platných předpisů.

 

Keramická dílna – v rámci zájmového kroužku

Využít práci s hlínou pro rozvoj motoriky a kreativity žáků, využívat keramických výrobků žáků k estetizaci školy, vedoucím kroužku určuji Bc. Lucii Nádvorníkovou.

 

Plán kontrolní a hospitační činnosti

Ředitelka školy zpracuje a upřesní plán do 19. 9. 2023. 

Hospitační a kontrolní činnost se řídí směrnicí školy (Kontrolní a hospitační činnost) vypracovaná ředitelkou školy.

 

Vzájemné hospitace učitelů

Vzájemné hospitace -> po vzájemné dohodě, dle možností rozvrhu, záznam z hodiny.

Vzájemné hospitace v době přímé pedagogické práce mohou učitelé provádět po dohodě s vedením školy – zajištění suplování - zaměření na sdílení zkušeností, metody a formy práce.

 

Zpětná vazba školy

Srovnávací testy.

Dotazníková šetření.

Informace z OU, SOU- bývalí žáci.

 

Organizace školního roku

(aktualizace v měsíčních plánech činností)

 

Pracovníci dodají ředitelce školy náměty aktivit a akcí, na kterých se chtějí podílet nebo je navrhují na uskutečnění do 11. 9. 2023, ředitelka je poté zapíše do plánu práce.

 

AKCE ŠKOLY, TŘÍD, PARLAMENTU

Napříč školním rokem bude probíhat projekt TRADICE

 

 

Srpen                

 • zahajovací porada:              
 • organizace školního roku (třídnictví, úvazky, rozvrhy, dozory, kabinety,…)

 

Září     

 • slavnostní zahájení školního roku 4. 9. 2023
 • celoškolní vycházka do přírody a okolí Dobříše 6. 9. 2023
 • celoškolní projekt „Škola a já“ – 7., 8. 9. 2023
 • třídní schůzky + zahradní slavnost 14.9. od 16, 00 hod
 • zajištění spolupráce s MěK Dobříš
 • LVVZ (zájem, zajištění)
 • návrhy vyučujících na mimoškolní akce                                            
 • zjistit nabídky kulturních a vzdělávacích institucí
 • IVP – žádosti zák. zástupců, zpracování IVP 
 • volby do školního (žákovského parlamentu) parlamentu
 • projekt – „Ochrana člověka za mimořádných situací“ – cvičná evakuace školy, nácvik dovedností a chování v případě mimořádných událostí – 14. 9., 15.9. 2023

 

Říjen     

 • drakiáda, podzimní vycházka
 • projekt „Tradice“ Halloween vs. Dušičky
 • účast na akcích městské knihovny
 • podzimní prázdniny -  26. 10. a 27. 10. 2023
 • úprava školního dvorku 

 

Listopad    

 • konzultace s rodiči, schůzka rodičů vycházejících žáků se zástupci SOU, OU-
  21. 11.2023 
 • „Den stromů“ – projektový den- 2. 11. 2023
 • Lesní pedagogika – 3. 11. 2023 – 24 žáků - zájemci
 • exkurze žáků II. stupně do OU, SOU
 • podzimní úklid školy a okolí
 • účast na akcích městské knihovny
 • bruslení

 

Prosinec

 • Projekt „Tradice“ – Od adventu do  třech králů -Mikuláš, čerti – 9. třída 
 • akce parlamentu  - turnaj v „člověče nezlob se“
 • setkání u vánočního stromečku
 • účast na akcích městské knihovny
 • bruslení
 • vánoční prázdniny (23. 12. 2023 –2. 1. 2024)

 

 

Leden   

 • pedagogická rada- 16. 1. 2024:                             
 • rozbor výchovně vzdělávacích výsledků za 1. pol.
 • volba povolání vycházejících žáků
 • organizační záležitosti
 • různé      
 • 1. pololetí ukončeno  – vysvědčení – 31. 1. 2024
 • účast na akcích městské knihovny
 • jednodenní pololetní prázdniny  - pátek 2. 2.2024
 • bruslení
 • Projekt – třídnický den

 

Únor     

 • Projekt - „Média v našem životě“ – v rámci Dne bezpečnějšího internetu
 • Projekt „Tradice“ - týden plný převleků, maškarní den
 • účast na akcích městské knihovny

 

 

 

 

Březen    

 • jarní prázdniny 4. 3. –  10. 3. 2024     
 • úklid školního dvorku 
 • účast na akcích městské knihovny
 • „Projekt Tradice“ - velikonoční tvoření, velikonoční bojovka
 • školní matrika Bakaláři
 • březen – měsíc čtenářů –projekt „Čtenářská gramotnost“ + recitační soutěž se žáky ze ZŠ Mníšek pod Brdy – v rámci spolupráce a srovnávacích aktivit
 • Den naruby – 27. 3. 2023
 • příprava na zápis žáků do 1. třídy školního roku 2024-2025 
 • velikonoční prázdniny 28. 3. 2024

 

Duben    

 • konzultace s rodiči 16. 4. 2024
 • pedagogická rada – 9. 4. 2024:        
 • zhodnocení výchovně vzdělávacích výsledků za 3. čtvrtletí
 • výsledky přijímacích řízení 
 • kontrolní činnost
 • depistáž žáků
 • různé
 • účast na akcích městské knihovny
 • 22. 4.– 26. 4. 2024 – projekt „Týden aktivního občanství“ + projekt 72 hodin, Den Země
 • Projekt „Tradice“ - Čarodějnice
 • akce parlamentu - Dopravní týden- znát základní dopravní značky a pravidla potřebná pro bezpečnost v běžném životě…. - každý den jedna aktivita pro zájemce z řad žáků + návštěva dopravního hřiště
 • zápis do 1. třídy
 • Třídnický den 

 

Květen                

 • třídní projekty dle uvážení TU
 • projekt prevence 
 • účast na akcích městské knihovny
 • školní výlety
 • plavecký výcvik 9. 5. - 26. 6.
 • projekt „Naše město“

 

Červen    

 • pedagogická rada 18. 6. 2024:        
 • zhodnocení výchovně vzdělávacích výsledků za 2. pololetí
 • informace k novému školnímu roku
 • personální obsazení školy
 • různé
 • třídnické výlety
 • focení
 • projekt „Tradice“ - Den dětí – tvoření, piknik s rodiči
 • projekt Třídnický den 
 • plavecký výcvik 
 • sportovní den se ZŠ Mníšek pod Brdy
 • slavnostní ukončení školního roku 28. 6.2024 – vysvědčení
 • závěrečné rozloučení s žáky 9. ročníku
 • hlavní prázdniny od 29. 6. 2024 – 1. 9. 2024
 • poučení žáků o chování a bezpečnosti o hlavních prázdninách       

 

Dle námětů vyučujících budou probíhat během celého školního roku projektové dny, programy, besedy a témata zaměřená na prevenci rizikového chování žáků a další námětové a zážitkové aktivity.      

 

 

KONTROLNÍ ČINNOSTI

Srpen                

 • doplnění údajů školní matriky – Bakalář 
 • nově zařazení žáci – doplnění údajů
 • školní matrika Bakaláři
 • stav učebnic, pracovních sešitů 
 • smlouvy o pronájmu tělocvičny
 • další povinnosti pedagogických pracovníků, rozdělení úkolů

 

Září     

 • školní matrika -  Bakaláři
 • kontrola a oprava místních seznamů 
 • vypracovat  Minimální preventivní program – ŠMP
 • kontrola a doplnění školních vzdělávacích programů
 • spolupráce a plánování aktivit s prac. skupin MAS Brdy – Vltava 
 • revize elektrospotřebičů
 • školská rada (výroční zpráva, školní řád)
 • IVP – žádosti zák. zástupců, zpracování IVP 
 • volby do školního (žákovského parlamentu) parlamentu

 

Říjen     

 • administrace žáků z hlediska poruch a zdrav. postižení (dg. ŠPZ)
 • revize tělocvičného nářadí 
 • administrace (P III, MěÚ)
 • IVP – rozhodnutí ŘŠ, projednání se zák. zástupci o IVP
 • kontrola dokumentace TK, ŽK, TV
 • kontrola čerpání rozpočtu školy (provoz, mzdové prostředky)
 • statistické výkazy
 • aktiv VP, pracovní setkání ŠMP
 • kontrola čerpání rozpočtu a požadavky na r. 2024 (MěÚ)

 

Listopad    

 • sestavení inventarizační komise, školení inventarizační komise, příkaz k inventurám, zahájení inventur
 • frekvence známek v žákovských knížkách 

 

Prosinec

 • přehled o profesionální orientaci žáků
 • přešetření vycházejících žáků v SPC – info pro zák. zástupce
 • inventarizace majetku
 • poučení žáků o chování a bezpečnosti o prázdninách

 

Leden   

 • porovnání časových a tematických plánů jednotlivých vyučujících s reálným stavem
 • dokončení a odevzdání inventury na MěÚ
 • FKSP výdaje za r. 2023, nový rozpočet FKSP na rok 2024
 • 1. pololetí ukončeno  – vysvědčení – 31. 1. 2024
 • jednodenní pololetní prázdniny  - pátek 2. 2.2024
 • kontrola výkonu dohledů pedagogických pracovníků
 • kontrola ŠD, chování žáků, účast žáků
 • kontrola TV a KL
 • přihlášky vycházejících žáků

 

Únor     

 • zápisové lístky vycházejících žáků
 • odeslání výroční zprávy za hospodaření MěÚ, 
 • aktualizace osobních údajů žáků TV
 • školní matrika – Bakalář
 • kontrola a potvrzení přihlášek na SŠ, vydání přihlášky a zápisního lístků zákonným zástupcům žáků 

 

Březen    

 • školní matrika Bakaláři

 

Duben    

 • kontrola provádění úklidu školy
 • kontrola ŽK, TK
 • aktiv VP, pracovní setkání ŠMP

 

Květen                

 • plnění tematických plánů

 

Červen    

 • plán dovolených
 • doplnění a kontrola pedagogické dokumentace (TV,TK,KL,ŽK)
 • závěry z hospitací a vzájemných hospitací
 • evaluace školního roku, MPP
 • podklady pro výroční zprávu školy
 • kontrola – požární a bezpečnostní před prázdninami
 • úklid tříd, kontrola a předávání učebnic
 • příprava školy na hlavní prázdniny
 • hlavní prázdniny od 29. 6. 2024 – 1. 9. 2024
 • poučení žáků o chování a bezpečnosti o hlavních prázdninách       

 

 

 

 

                                                    

Mgr. Michaela Fejtová Krajská, ředitelka školy