Jdi na obsah Jdi na menu

Zřizovací listina

 

 

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY 

příspěvkové organizace 

Základní školy Dobříš, Lidická 384

 s účinností od 15.09.2023

 

 

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Dobříš, Lidická 384, vydaná na základě usnesení Zastupitelstva města Dobříše ze dne 16.12.1993, ve znění zřizovací listiny – úplné znění schválené dne 30.11.2000, ve znění dodatku č. 1 schváleného usnesením č. 8/16/2004 ze dne 24.02.2004, ve znění dodatku č. 2 schváleného usnesením č. 21/27/2005 ze dne 09.06.2005, ve znění dodatku č. 3 schváleného usnesením č. 2/4/2007 ze dne 22.02.2007, ve znění dodatku č. 4 schváleného usnesením č. 16/22/2009 ze dne 17.09.2009, ve znění dodatku č. 5 schváleného usnesením č. 9/12/2012 ze dne 19.04.2012, ve znění dodatku č. 6 schváleného usnesením č. 25/15/2012/ZM ze dne 25.09.2012, ve znění zřizovací listiny – úplné znění ze dne 01.10.2014 schválené usnesením č. 9/28/2014/ZM ze dne 18.09.2014, ve znění dodatku č. 1 schváleného usnesením č. 7/18/2021/ZM ze dne 15.04.2021, ve znění dodatku č. 2 schváleného usnesením č. 13/6/2023/ZM-VI ze dne 14.09.2023, zní: 

 

 

Čl. I

 Označení zřizovatele

Zřizovatelem je město Dobříš, IČO 00242098, se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš, okres Příbram. 

 

Čl. II 

Název organizace

Základní škola Dobříš, Lidická 384

 

Čl. III

Sídlo organizace

Lidická 384, 263 01 Dobříš, okres Příbram

 

Čl. IV

Identifikační číslo organizace

47074132

 

Čl. V

Právní forma organizace

Příspěvková organizace dle § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.

 

Čl. VI

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

 1. Hlavním účelem příspěvkové organizace je:
 1. zajištění činností, na jejichž základě si žáci osvojí potřebné strategie učení a budou motivováni k celoživotnímu učení, aby se učily tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účelně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění, dle ust. § 44 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen školský zákon),
 2. vzdělávání žáků se středně těžkým a s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem dle ustanovení § 48 školského zákona,
 3. vzdělávání žáků dle § 16 odst. 9 školského zákona s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem na základě doporučení školského poradenského zařízení,
 4. poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině v souladu s § 111 školského zákona.
 1. Předmětem činnosti příspěvkové organizace je poskytování vzdělávání a výchovy v souladu se školským zákonem.

 

Čl. VII

Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje, řídí
a odvolává Rada města Dobříše. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis. (Je odpovědný radě města za činnost organizace a při své činnosti je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy.)

 

Čl. VIII

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele,
který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření

Nemovitý majetek je příspěvkové organizaci předán k hospodaření na základě smlouvy o výpůjčce a je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny (dále jen svěřený majetek).

Čl. IX

Vymezení majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace

V souladu s ustanovením § 27 odst. 7 písm. d) zákona č. 250/200 Sb. příspěvková organizace nabývá na základě rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví:

 • veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce; 
 • dlouhodobý movitý majetek, který byl k 31.12.2013 evidovaný v inventurních seznamech příspěvkové organizace, včetně veškerého dlouhodobého movitého majetku získaného organizací po 31.12.2013;
 • dlouhodobý movitý majetek získaný darem s předchozím souhlasem zřizovatele.

 

Čl. X

Vymezení majetkových práv organizace

 1. Obecná ustanovení
 1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem dle čl. VIII a dle čl. IX zřizovací listiny, včetně majetku získaného vlastní činností nebo darem, tj. i s peněžními prostředky získanými vlastní činností, přijatými z rozpočtu zřizovatele, ze státního rozpočtu, prostředky svých fondů, peněžními dary od fyzických a právnických osob včetně prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí, z rozpočtu Evropské unie a podle mezinárodních smluv z obdobných finančních mechanizmů. 
 2. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna majetek specifikovaný v odst. 1 písm. a) tohoto článku držet, spravovat s péčí řádného hospodáře a hospodárně využívat k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat o jeho zachování a rozvoj, udržovat jej a provádět jeho opravy, vést v evidenci majetku, při nakládání s majetkem je povinna dodržet povinnosti uložené zřizovatelem.
 3. Příspěvková organizace je povinna majetek specifikovaný v odst. 1 písm. a) zabezpečit proti znehodnocení, poškození, ztrátě, zničení či odcizení, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů.
 4. Hodnota a rozsah majetku specifikovaného v odst. 1 písm. a) jsou každoročně aktualizovány na základě inventarizace provedené podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, v platném znění a na základě provedených inventur předaných zřizovateli spolu se soupisem přírůstků a úbytků movitého majetku.
 5. Příspěvková organizace je povinna před jakýmkoli nakládáním s nepotřebným movitým majetkem v pořizovací ceně vyšší než 40 tis. Kč nabídnout tento majetek přednostně zřizovateli k jeho dalšímu využití; v případě majetku nabytého bezúplatným převodem od zřizovatele je nutno zřizovateli nepotřebný majetek přednostně nabídnout bez ohledu  na pořizovací cenu. O vyřazení, prodeji nebo likvidaci nepotřebného majetku v pořizovací ceně nižší než 40 tis. Kč, který je vlastnictvím příspěvkové organizace, rozhoduje ve své pravomoci ředitel příspěvkové organizace.
 6. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává příspěvková organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.
 7. Příspěvková organizace je povinna oznamovat neprodleně zřizovateli nebo jím určené osobě vzniklé škody nikoli nepatrné hodnoty, havárie a pojistné události a události podobného charakteru na svěřeném majetku.
 8. Příspěvková organizace je povinna oznamovat zřizovateli nebo jím určené osobě s dostatečným předstihem potřebu oprav či vynaložení investičních prostředků.
 9. Příspěvková organizace je oprávněná uzavírat smlouvy o zápůjčce nebo o úvěru jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
 1. Nemovitý majetek
 1. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený nemovitý majetek zcizovat (např. prodat, směnit, darovat), zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak používat k účasti na podnikání třetích osob.
 2. Příspěvková organizace je oprávněna podnajmout a výjimečně vypůjčit třetí osobě svěřený nemovitý majetek a za podmínky sjednání výpovědi z jakéhokoliv důvodu a s výpovědní dobou nejdéle v délce tří měsíců; ceník za podnájem vydá ředitel organizace po jeho schválení zřizovatelem.
 3. Příspěvková organizace je oprávněna najmout si nemovitý majetek na dobu delší než 1 rok jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
 1. Jiná majetková práva
 1. Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen se souhlasem zřizovatele.
 2. Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci k přijetí finančního účelově neurčeného daru do hodnoty 40 tis. Kč v jednotlivém případě.
 3. Dary účelově určené může příspěvková organizace přijmout jen se souhlasem zřizovatele s výjimkou nepeněžních účelových darů určených k přímé spotřebě, spotřební materiál, drobné dárky apod. do hodnoty 20 tis. Kč v jednotlivém případě; na tyto dary se nenahlíží jako na majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla příspěvková organizace zřízena. 

 

Čl. XI

Doplňková činnost organizace

 1. Okruhy doplňkové činnosti jsou vymezeny na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb.: 
 1. pronájem a výpůjčka nebytových prostor;
 2. vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 3. výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů;
 4. velkoobchod a maloobchod;
 5. pronájem a půjčování věcí movitých;
 6. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
 7. reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
 8. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
 1. Prostředky získané z doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu příspěvkové organizaci, která je použije výhradně ve prospěch hlavní činnosti.

 

Čl. XII

Finanční hospodaření příspěvkové organizace

Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, při nakládání s finančními prostředky ze státního rozpočtu zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a platnými daňovými a účetními předpisy.

 

Čl. XIII

Zajištění kontroly organizace

Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol.

 

Čl. XIV

Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována

Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

 

 

 

Přílohy

č. 1 – Specifikace majetku 

 

 

Příloha č. 1

 

Specifikace majetku

 

Nemovité věci v katastrálním území a obci Dobříš, a to:

 • pozemek parc. č. st. 469/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č. p. 384
 • pozemek parc. č. 469/2 (zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr) 
 • pozemek parc. č. 455 (zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr) 
 • pozemek parc. č. 459 (zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr) 

 

 

zřizovací listina ke stažení zde: ZL ZŠ Lidická úplné znění final.pdf