Jdi na obsah Jdi na menu

Povinně zveřejňované informace

 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

 

Soubor povinně zveřejňovaných informací se zpracovává na základě § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to ve struktuře stanovené v příloze č. 1 vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 

1. Název

Základní škola Dobříš, Lidická 384

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem školy je město Dobříš. Škola je zřízena jako příspěvková organizace a byla zřízena ke dni 01.01.1994.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je:

 1. zajištění činností, na jejichž základě si žáci osvojí potřebné strategie učení a budou motivováni k celoživotnímu učení, aby se učily tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účelně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění, dle ust. § 44 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen školský zákon),
 2. vzdělávání žáků se středně těžkým a s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem dle ustanovení § 48 školského zákona,
 3. vzdělávání žáků dle § 16 odst. 9 školského zákona s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem na základě doporučení školského poradenského zařízení,
 4. poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině v souladu s § 111 školského zákona.

Předmětem činnosti příspěvkové organizace je poskytování vzdělávání a výchovy v souladu se školským zákonem.

3. Organizační struktura

Organizace se člení na: základní škola a školní družina 

Organizační struktura je dána organizačním řádem:

 • ředitelka školy
 • zástupkyně ředitelky školy
 • učitelé
 • asistenti pedagogů
 • výchovný poradce a školní metodik prevence 
 • vychovatelky školní družiny
 • školnice a uklízečky

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Dobříš, Lidická 384

Lidická 384

263 01 Dobříš 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Lidická 384, 263 01 Dobříš 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí až čtvrtek 07:30–08:00 a 12:00–12:30

4.4 Telefonní čísla

318 521 171 – kancelář 

602 972 645 – školní družina 

771 280 319 – sborovna 

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.zsdobris-lidicka.cz/ 

4.6 Adresa podatelny

Základní škola Dobříš, Lidická 384

Lidická 384

263 01 Dobříš 

Podatelna slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat – CD, DVD.

4.7 Elektronická adresa podatelny

spec.dobris@zsdobrislidicka.cz

4.8 Datová schránka

he3dp8i

5. Případné platby lze poukázat

921450217/0100 (Komerční banka, a. s.)

6. IČO

47074132

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH. 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní řád

Klasifikační řád 

Vnitřní řád školní družiny

Provozní řád 

Školní vzdělávací programy 

Zřizovací listina 

8.2 Rozpočet

Rozpočet 

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu školy (viz bod 4.1) nebo ji doručit osobně na podatelnu (viz bod 4.6).

Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu (viz bod 4.7), nebo do datové schránky (viz bod 4.8).

Informace lze žádat telefonicky (viz bod 4.4) nebo po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou též osobně. 

10. Příjem podání a podnětů

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Žádost, stížnost, petici, návrh, podnět či jiné dožádání (podání obecně) lze podat:
• osobně u ředitelky školy (ředitelna se nachází v přízemí budovy)
• poštou (viz bod 4.1)
• telefonicky (viz bod 4.4)

• elektronicky (viz bod 4.7) 

• prostřednictvím datové schránky (viz bod 4.8)

Za ústní podání žádosti se považuje osobní nebo telefonické podání, za písemné se považuje podání učiněné písemně nebo elektronicky (e-mailem či datovou schránkou).

Z podané žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a adresa žadatele. Žádost musí obsahovat:

 • identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla),
 • kontakt (telefon a/nebo e-mail),
 • předmět (charakteristika) požadované informace,
 • způsob poskytnutí informace (písemně, e-mailem, osobně).

Podání se posuzuje vždy podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

10.2. Opravné prostředky

Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí) lze podat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitelky školy (např. odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka).

10.3. Formuláře

Formuláře 

10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

Škola není oprávněna vydávat právní předpisy. 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. nebyla dosud vydána.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Škola v současné době nedisponuje vzorem licenční smlouvy.

13.2 Výhradní licence

Škola neposkytla žádnou výhradní licenci dle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy