Jdi na obsah Jdi na menu

Vnitřní řád školní družiny 2023/24

Základní škola Dobříš

Lidická 384, 263 01 Dobříš

organizační řád

část 8   VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Č.j.                spisový znak    skartační znak

    ZŠL                      8                  A5

Vypracovala:

Mgr. Michaela Fejtová Krajská, ředitelka školy

    Markéta Řáhová, vychovatelka ŠD

Schválila:

Mgr. Michaela Fejtová Krajská, ředitelka školy 

Na pedagogické poradě projednáno dne:

 

Směrnice nabývá platnosti dne:

 

Směrnice nabývá účinnosti dne:

 

 

 

Tento vnitřní řád je vydán na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále jen „školský zákon“). Určuje pravidla provozu a režim školní družiny. 

 

Poslání školní družiny

 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost družiny je určena pro žáky prvního stupně základní školy. V případě volné kapacity mohou být zapsáni i žáci 2. stupně z rozhodnutí ředitelky školy.

 

 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci

 

 1. Žák má právo:
 • na svobodnou účast v zájmovém vzdělávání,
 • na zajištění prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti,
 • na dostatek odpočinku a volného času,
 • na dodržování základních  psychohygienických  podmínek,
 • na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jeho duševní, morální a

     sociální rozvoj,

 • na vyjádření vlastního názoru a na slušné zacházení,
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí,
 • na vzdělání a svobodu projevu, shromažďování a náboženství.

 

 1. Žák je povinen:
 • řádně docházet do školní družiny podle údajů v zápisním lístku,
 • ze školní družiny neodcházet bez vědomí vychovatelky, totéž platí při činnostech školní družiny venku,
 • respektovat pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,
 • dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen,
 • při využívání dalších prostor školy (tělocvična, hřiště,…) žák dodržuje řád školy a

pokyny vychovatelek školní družiny,

 • chovat se slušně, ohleduplně k žákům a dospělým, dbát pokynů pedagogických a provozních pracovníků,
 • chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek),
 • udržovat pořádek v prostorách školy využívaných školní družinou,
 • chránit svěřený majetek před poškozením – hračky, knihy, nábytek apod., 
  v případě svévolného poškození nebo zničení vybavení bude požadována náhrada,
 • hlásit bez zbytečného odkladu každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny,
 • osobní věci mít řádně označeny; jejich případnou ztrátu hlásit neodkladně vychovatelce,
 • nenosit do družiny předměty, které nesouvisejí s činnostmi družiny a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob,
 • chodit vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti,
 • během pobytu ve školní družině má žák svůj mobilní telefon vypnutý, nepořizuje nahrávky ani fotografie bez souhlasu druhé osoby,
 • na oběd žáci odcházejí v doprovodu vychovatelky.

 

 1. Zákonný zástupce žáka má právo:
 • na informace týkající se pobytu žáka ve školní družině,
 • na řešení připomínek, námětů, stížností s vychovatelkou školní družiny nebo s ředitelkou školy (neodkladné záležitosti při předávání dětí nebo si lze předem sjednat konzultační schůzku),
 • být informován o akcích školní družiny. 

 

 1. Zákonný zástupce žáka je povinen:
 • uvést v přihlášce rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze školní družiny a tyto časy dodržovat,
 • zajistit, aby žák řádně docházel do školní družiny,
 • doložit nepřítomnost žáka písemnou žádostí o uvolnění ze školní družiny,
 • informovat vychovatelku školní družiny o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho zapojení do činnosti školní družiny,
 • hlásit veškeré změny údajů v přihlášce,
 • seznámit se s vnitřním řádem školní družiny, který je k dispozici na webových stránkách školy a v prostorách školní družiny,
 • uhradit úplatu za zájmové vzdělávání v souladu s provozními podmínkami a vnitřním režimem školní družiny,
 • respektovat ustanovení vnitřního řádu školní družiny a pokyny vychovatelky školní družiny vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem základní školy a vnitřním řádem školní družiny,
 • respektovat aktivity školní družiny, nenarušovat rozvrh činnosti vyzvedáváním dětí v době od 13.30 hod do 14.30 hod.

.

 

Provoz a vnitřní režim školy

 

 1. Přijímání, průběh a ukončování docházky do školní družiny:
 • ve školní družině je určena vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů a stížností,
 • o přijetí žáka k činnosti školní družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky zástupců žáka, vždy od 1. září,
 • bez řádně vyplněné přihlášky nelze žáka do školní družiny přijmout,
 • přednostně jsou přijímáni žáci 1. stupně a žáci dojíždějící,
 • umístění žáka do školní družiny není nárokové,
 • součástí přihlášky k činnosti družiny je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny,
 • doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku,
 • odhlášení žáka ze školní družiny oznámí zákonný zástupce žáka písemnou formou pověřené vychovatelce,
 • kritéria pro přijetí žáků jsou dána vnitřní směrnicí školy (směrnice Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny), a to do výše kapacity školní družiny,
 • pobyt žáka ve školní družině je zpoplatněn částkou 100,- Kč měsíčně (směrnice K evidenci poplatků za školní družinu),
 • k vyloučení žáka ze školní družiny může dojít, pokud soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje školní řád a činnost školní družiny, ohrožuje zdraví a bezpečnost svoji i ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu, může být rozhodnutím ředitelky ze školní družiny vyloučen,
 • k  vyloučení žáka ze školní družiny může dojít i v případě, že zákonný zástupce žáka opakovaně nedodržuje povinnosti stanovené vnitřním řádem školní družiny, 
 • při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny.

 

 1. Organizace činnosti
 • školní družina má tři oddělení, která jsou umístěna v hlavní budově školy,
 • provozní doba školní družiny je rozdělena na:

ranní 7.00 -7.40

odpolední 11.40 – 16.00

 • vyzvedávání žáků vzhledem k rozvrhu činnosti:

po obědě ve 13.30

ve 14.30, v 15.00 nebo od 15.30 kdykoliv

 • na ranní provoz ŠD plynule navazuje vyučování, žáci odcházejí do tříd na hlavní budově sami,
 • po poslední vyučovací hodině vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do ŠD, vychovatelkám ŠD 
 • žáky na zájmové kroužky, které jsou pořádány školou (nikoliv ŠD), vyzvedávají i přivádějí vedoucí kroužků, 

 

 

 • při odchodu ze školní družiny se žák předává pouze osobě uvedené v přihlášce do školní družiny,
 • pokud vychovatelka osobu, která vyzvedává žáka, nezná, je oprávněna ověřit její totožnost,
 • na žádost zákonného zástupce, která je provedena písemnou formou, může žák odcházet ze školní družiny samostatně bez doprovodu,
 • odchod žáka před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemného sdělení, které musí obsahovat jméno žáka, datum, hodinu uvolnění, podpis zákonného zástupce a formulaci, že zákonný zástupce přebírá za dítě právní odpovědnost,
 • žáka nelze samostatně propustit na telefonickou žádost zákonného zástupce, e-mail zprávu či SMS zprávu,
 • v odůvodněných případech může docházet z rozhodnutí ředitelky školy ke spojení oddělení (celodružinové akce, nízký počet žáků, personální důvody) za předpokladu, že nebude překročen maximální počet žáků v oddělení,
 • o dalších činnostech družiny (delší vycházka, výlety,…)  vychovatelka včas písemně informuje zákonné zástupce,
 • pokud se žák nebude účastnit další činnosti družiny, musí zákonný zástupce zajistit vyzvednutí žáka po vyučování a jeho doprovod na oběd,
 • při nevyzvednutí žáka do stanovené doby pověřenou osobou vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonné zástupce a osoby uvedené na přihlášce žáka do školní družiny, pokud je tento postup bezvýsledný, kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě (OSPOD), nebo požádá o pomoc Policii ČR, současně vychovatelka informuje vedení školy,
 • v případě opakovaného vyzvedávání žáka po ukončení provozní doby ŠD bude tato skutečnost oznámena oddělení sociálně právní ochrany dětí a v případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do školní družiny,
 • pitný režim je zajištěn individuálně,
 • přihlášení ke stravování, zakoupení čipu, volbu i odhlášení obědů zajišťují zákonní zástupci.

 

 

 1. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
 • žák je povinen neprodleně hlásit vychovatelce školní družiny každý úraz i změnu zdravotního stavu, ke kterému došlo při činnosti ve školní družině,
 • na počátku školního roku jsou žáci poučení o pravidlech bezpečnosti při hrách, na vycházkách, sportovních aktivitách a dalších činnostech, které školní družina organizuje, o poučení je uveden záznam do Přehledu výchovně vzdělávací práce pro ŠD,
 • žák se účastní společné práce v družině, při hře nepoškozuje hračky a všechny je v pořádku vrátí,
 • žák neničí zařízení školní družiny, neodnáší majetek školní družiny domů, veškeré prokazatelně a svévolně způsobené škody na majetku uhradí zákonný zástupce žáka,

 

 • žák se zbytečně dlouho nezdržuje na chodbě, funkce zábradlí a oken nesmí být využívaná k nepovoleným činnostem, které ohrožují bezpečnost žáka i ostatních žáků,
 • vychovatelka školní družiny respektuje základní fyziologické potřeby žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj, snaží se o předcházení vzniku rizikového chování.

 

 

 

Dokumentace školní družiny

 • písemné přihlášky žáků; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců     o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny,
 • přehled výchovně vzdělávací práce, včetně docházky žáků (třídní kniha),
 • celoroční plán činností,
 • roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
 • vnitřní řád školní družiny.

 

 

Závěrečná ustanovení

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena vychovatelka školní družiny M. Řáhová.

Vnitřní řád školní družiny je umístěn v oddělení školní družiny,

Zrušuje se předchozí znění této směrnice.

 

 

Řád nabývá účinnosti dne 

 

 

V Dobříši dne 1. 9. 2023

Mgr. Michaela Fejtová Krajská

                                                                                           ředitelka školy