Jdi na obsah Jdi na menu

Žákovský parlament

 

Školní parlament

 

  • školní parlament je orgánem žáků a má tyto práva a povinnosti:

 

  1. Vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti
  2. Podílet se aktivně na veškerém životě školy
  3. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy
  4. Naučit se hájit a prosazovat své názory a jiných žáků
  5. Dbát na vzájemnou pomoc žáků a ochranu před jakoukoli diskriminací, předcházet negativním jevům, jako šikana, ubližování druhým, ničení školního majetku atd.
  6. Připomínat dodržování školního řádu
  7. Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy a školní nástěnce

 

 

Stanovy školního parlamentu:

•           ŠP je volen jednou ročně na začátku školního roku

•           z každé třídy od 4. - 9. ročníku se volí jeden zástupce

•           schůzky probíhají jednou měsíčně nebo dle potřeby

•           zástupci ŠP předávají spolužákům nezkreslené informace

•           na půdě parlamentu se nepoužívají vulgární výrazy, nikdo nikoho nebude zesměšňovat a urážet, překřikovat se

•           na půdě parlamentu si všichni vzájemné naslouchají a respektují názory druhých

•           členové se pravidelně zúčastňují schůzek a přicházejí včas

 

Z každého jednání Školního parlamentu je proveden zápis. O zveřejnění informací z jednání ŠP se starají členové parlamentu – na nástěnce, kontaktem se spolužáky…

 

 

 

Školní parlament

 

Školní parlament se skládá ze zástupců jednotlivých tříd od 4. do 9. ročníku, kteří se pravidelně setkávají jednou měsíčně nebo podle potřeby. Tito zástupci přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávání, ke školnímu prostředí, aktivitám a akcím směrem k vedení školy.  Činnost koordinuje školní metodička prevence a současně ředitelka školy Mgr. Michaela Fejtová Krajská.

V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů
z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání. Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání. Z každého setkání je vypracován zápis o jeho obsahu,
závěrech a úkolech.

Školní parlament mohou žáci oslovit i prostřednictvím schránky důvěry umístěné ve škole.

Členové parlamentu dbají na vzájemnou pomoc žáků a ochranu před jakoukoli diskriminací, předcházejí a zabraňují negativním jevům, jako šikana, ubližování druhým, ničení školního majetku atd., připomínají svým spolužákům dodržování školního řádu.

 

 

 

Členové školního parlamentu pro školní rok 2023/2024

 

IV. třída (4.):  Vanesa Bačo

V. třída (5., 6.MV): Eda Kršňák

VI. třída (5., 6.ZV): Andrea Zemanová

VII. třída (7.,8. MV): Jiří Bedrna

VIII. třída (7., 8. ZV): Vít Ježek (David Polák)

IX. třída (9.): Honza Kolačný