Jdi na obsah Jdi na menu

Směrnice k evidenci poplatků ŠD

Základní škola Dobříš

Lidická 384, 263 01 Dobříš

organizační řád

část  9 SMĚRNICE K evidenci poplatků za školní družinu

Č.j.       spisový znak    skartační znak

ZŠL                             9                             A5

Vypracovala:

Mgr. Michaela Fejtová Krajská, ředitelka školy

Schválila:

Mgr. Michaela Fejtová Krajská, ředitelka školy

Na pedagogické poradě projednáno dne:

 

Směrnice nabývá platnosti dne:

 

Směrnice nabývá účinnosti dne:

 

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu –

vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

 

Stanovení výše úplaty ve družině

 1. Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu, jejíž podmínky stanovuje směrnice

ředitelky školy k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině.

 1. Za pobyt a činnost ve školní družině je stanovena výše úplaty 100,- Kč měsíčně za

žáka.

 1. O vybraných finančních prostředcích vede ředitelka řádnou a prokazatelnou evidenci a vybranou hotovost předává bezodkladně do pokladny organizace.
 2. Část vybraných finančních prostředků bude použita na nákup spotřebního materiálu potřebného pro činnost školní družiny a větší část na vybavení školní družiny (hry, hračky, nábytek atd.).

 

Podmínky úplaty

 1. Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až červen - případná změna v termínu vybírání úplaty je možná (např. čtvrtletně, měsíčně).
 2. Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
 3. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny, s výjimkou letních prázdnin, kdy se úplata za ŠD nevybírá.
 4. Vybraná úplata se stane součástí rozpočtu školy a o použití vybraných finančních prostředků rozhoduje ředitelka školy (nákup spotřebního materiálu, hry do školní družiny aj.).

 

Osvobození od příspěvku

 1. O snížení či prominutí úplaty za školní družinu rozhoduje vždy ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce, jestliže:
 • účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v

hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

 • účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle

zákona o sociálních službách, nebo

 • účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte

podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

 1. Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.
 2. Žádost o osvobození od placení příspěvku podávají zák. zástupci účastníka písemně ředitelce školy, a to přímo nebo prostřednictvím vychovatelky ŠD.
 3. Ředitelka školy si vyžádá veškeré nutné podklady a o žádosti rozhodne do 15 pracovních dnů.
 4. Do doby rozhodnutí je výběr příspěvku od daného účastníka pozastaven.
 5. Rozhodne-li ředitelka školy, že žádost o osvobození příspěvku se zamítá, je zákonný zástupce povinen celou dlužnou částku uhradit do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 6. Pokud zákonný zástupce účastníka neprokáže nárok na osvobození od příspěvku do 30 dnů od vyzvání, žádost se zamítne.

 

Závěrečná ustanovení

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice jsou statutárním orgánem školy pověřeny ředitelka a zástupkyně ředitelky školy.

Zrušuje se předchozí znění této směrnice.

Směrnice nabývá účinnosti dne

 

 

V Dobříši dne 1. 9. 2022                                        Mgr. Michaela Fejtová Krajská

                                                                                               ředitelka školy