Jdi na obsah Jdi na menu

Krizový plán

Krizový plán školy

 

 

Charakteristika školy

Základní škola Dobříš, Lidická 384 vzdělává žáky se zdravotním postižením – mentální postižení různého stupně, kombinovaná postižení, SPU, atd.

 

Postup řešení u jednotlivých forem rizikového chování (RCH):

 

1) Návykové látky, drogy, alkohol, tabák

● při nálezu látky – odebrat podezřelou látku v přítomnosti dalšího člena ped. sboru, uložit do obálky, obálku opatřit datem, časem a místem zajištění, jménem a podpisem žáka u něhož byla látka zajištěna, podpisem svým a druhého pedagoga. Odmítne-li žák podepsat, uvede se podpis – odmítl podepsat. Obálku přelepit, opatřit razítkem školy a dát do úschovy ŘŠ

● zápis o nálezu:

▪ jméno majitele

▪ popis látky

▪ množství

▪ místo a čas nálezu

▪ podpis svědka (svědků)

● info zákonnému zástupci žáka – v každém případě!!! – volá ředitelka školy

● info Policii ČR (v případě nálezu nelegálních návykových látek – zvláště ve spojitosti
s jejich další distribucí!)

● přivolání RZS (155) (při podezření na požití některé návykové látky, kromě tabáku)

● vyšetřování, sepsání protokolu

● doporučení kontaktu na odborníky (zajistí metodik prevence)

 

2) Násilné chování, šikana, kyberšikana

● svolání výchovné komise

●vlastní vyšetřování, je třeba zajistit důkazy – ukládat SMS zprávy, e-maily, snímky obrazovky, tisknout, zálohovat ( u kyberšikany)

● rozhovor s obětí a popř. i dalšími informátory

● rozhovor s agresory (s každým zvlášť)

● provádět zápisy z rozhovorů!

● informovat rodiče oběti

● informovat rodiče agresora (agresorů)

● práce se třídou, sociometrický dotazník

● dle potřeby podat info:

- OSPOD

- Školskému poradenskému zařízení (PPP, SVP)

- Policii ČR (158)

- při ohrožení zdraví a života: RZS (155)

● zajistit ochranu oběti

● zajistit péči odborníků pro oběť i pro agresora (agresory)

● provést závěrečný zápis a situaci dále sledovat

 

3) Vandalismus

● jednání se žáky

● jednání s rodiči – výchovná komise, udělení kázeňských opatření

● vyčíslení škody, náhrada škody pachatelem

● provést zápis

 

4) Xenofobie, rasismus, antisemitismus, extremismus, homofobie

● jednání se žákem (žáky)

● jednání s rodiči – výchovná komise, udělení kázeňských opatření

● práce se třídou (multikulturní výchova) – metodik prevence

● programy, besedy – neziskové organizace

● v případě trestného činu – info Policii ČR (158)

● provést zápis

 

5) Netolismus(virtuální závislosti), hazardní hraní

● jednání se žákem (žáky)

● jednání s rodiči

● kontakt na odborníky (zajistí metodik prevence)

● v případě trestného činu – info Policii ČR

● práce se třídou

● provést zápis

 

6) Sekty, náboženská hnutí, příslušnost k subkulturám

● jednání se žákem (žáky)

● jednání s rodiči (při signálech, že se žák účastní těchto aktivit nebo tíhne k některému náboženskému nebo extremistickému hnutí, sektě)

● doporučení a kontakt na odborníky, neboť další řešení není v kompetenci školy!!!

● provést zápis

 

7) Poruchy příjmu potravy, sebepoškozování

● jednání se žákem (žáky) – individuální přístup a nabídka možností řešení

● jednání s rodiči

● porada s odborníky a doporučení kontaktů rodičům a žákovi

● jde-li o ohrožení zdraví a života, je-li žák nebezpečný sobě nebo okolí – zajistit RZS (155)

● provést zápis

 

8) Záškoláctví

● jednání se žákem (žáky)

● jednání s rodiči (informovat ihned při zjištění) – výchovná komise (nad 10 neomluvených hodin nebo podle individuální potřeby při nižším počtu NH)

● návrh nápravy – výchovné opatření

- info OSPOD (v případě, že se situace nebude zlepšovat)

● provést zápis

9) Kriminalita, delikvence, krádeže

● jednání se svědky (informátory)

● jednání se žákem (žáky)

● jednání s obětí (pokud se jedná o trestný čin, přečin proti osobě, osobám)

● info rodičům

● info Policii ČR (158)

● info Školské poradenské zařízení

● info OSPOD

● práce s pachatelem (pachateli)

● provést zápis

 

10) Rizikové chování v dopravě

● v případě ohrožení zdraví, úrazu, ohrožení života – zajistit RZS (155)

● jednání se žákem (žáky)

● info rodičům

● info Policii ČR (158) – podle závažnosti – individuální řešení

● výchovná komise – výchovné opatření

● práce se třídou

● provést zápis

 

11) Rizikové sexuální chování, pohlavní zneužívání

● jednání se svědky (informátory)

● jednání se žákem (žáky)

● jednání s obětí

● ochrana oběti

● info rodičům

● info OSPOD (v případě pohlavního zneužívání)

● info Policii ČR (v případě pohlavního zneužívání)

● práce se třídou

● zápis

 

12) Domácí násilí a CAN (syndrom týraného, zneužívaného
a zanedbávaného dítěte)

● jednání se svědky (informátory)

● jednání se žákem (žáky) – individuální přístup

● při podezření, že žák je vystaven takovému jednání - informujeme OSPOD, Policii ČR (158) a popř. ošetřujícího lékaře

● NEKONTAKTUJEME RODIČE (!!!) – ZAJISTIT OCHRANU OBĚTI

● kontakt na odbornou pomoc oběti, intervenční centrum …

● provést zápis

 

Všechny postupy řešení jsou individuální, v jednotlivých případech postupujeme podle momentální situace a závažnosti případu, vždy ale se souladem s Metodickým doporučením MŠMT.

Krizový plán určuje postup činnosti pedagogů, když jsou ve škole nebo na akcích školy zachyceny tyto výše uvedené projevy rizikového chování u žáků.

 

 

 

 

V Dobříši 2. 9. 2022

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Michaela Fejtová Krajská

                    (školní metodička prevence)