Jdi na obsah Jdi na menu

Plán činnosti výchovného poradce

 

 

Plán činnosti výchovného poradce

 

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE          Školní rok 2023/2024

ZÁŘÍ

 • stanovení konzultačních hodin
 • vypracování a sestavení plánu výchovného poradce 
 • aktualizace webových stránek VP na stránkách školy
 • převzetí žádostí o vypracování IVP od zákonných zástupců
 • vypracování seznamu žáků s IVP a dobu platnosti aktuálního doporučení
 • spolupráce všech vyučujících při zpracování individuálních plánů u žáků, kterým SPC či PPP doporučilo vypracování IVP
 • návštěva „Burzy středních škol“ v Příbrami – žáci 8. a 9. ročníku

ŘÍJEN

 • zavedení nástěnky s informacemi pro vycházející žáky
 • sestavení a vytvoření plakátu s Dny otevřených dveří na odborných učilištích,
  o jejichž obory mají žáci zájem
 • aktiv výchovných poradců ZŠ okresu Příbram – DDM Příbram
 • rozdání propagačních brožur „Atlasy školství“
 • spolupráce s rodiči, třídními učiteli
 • poskytování individuální konzultace pro žáky a rodiče (průběžně)
 • informovat o studijních možnostech (nástěnka u 9. ročníku, brožury, internetové adresy)

LISTOPAD

 • třídní schůzky 
 • SPOLUPRÁCE S RODIČI VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ – profesní orientace žáků:

úvodní informativní schůzka s rodiči vycházejících žáků (21. listopad 2023) se zástupci SŠ, předání informací o možnostech studia na SŠ a SOU, předání informací o způsobu podávání přihlášek ke studiu na SŠ 

 • exkurze na SOU – SOU Hluboš,  OU Pod Šachtami PB

PROSINEC

 • cvičné vyplnění přihlášek na SŠ (v rámci hodin ČJ) 
 • exkurze na OU Vyšehrad Praha 

LEDEN

 • hodnocení funkčnosti individuálních vzdělávacích plánů – v rámci metodického setkání

ÚNOR

 • rozdání přihlášek na SŠ – informovat rodiče o nutnosti dovyplnit osobní údaje, zajistit vyjádření pediatra, doporučení z SPC či PPP (je-li nutno)
 • upozornit žáky i zákonné zástupce, aby doručili přihlášky na vybrané školy nejpozději do 1. 3.
 • upozornit zákonné zástupce těch žáků, kterým ke konci školního roku končí doporučení z SPC či PPP, o nutnosti objednání termínu k novému vyšetření 
 • vydání zápisových lístků zákonným zástupcům vycházejících žáků

BŘEZEN

 • sledování profesního zájmu žáků 8. ročníku

DUBEN

 • vyhodnocení umístění přijatých žáků
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku ZŠ a 1. ročníku ZŠS

KVĚTEN

 • další kola přijímacího řízení
 • konečné zpracování umístění žáků na střední školy a učiliště

 

ČERVEN

 • zpracování závěrečné zprávy o celoroční práci výchovného poradce
 • závěrečné vyhodnocení IVP

Průběžné úkoly během celého školního roku:

 • evidovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • spolupracovat s třídními učiteli, spolupracovat s PPP, SPC, hlídat termíny pro vyšetření žáků 
 • spolupracovat se školní psycholožkou
 • průběžně informovat celý pedagogický sbor o chování problémových žáků a výsledcích jednání s jejich rodiči – v rámci metodických setkání
 • ve spolupráci s třídními učiteli zajistit podklady pro vyšetření v PPP 
 • evidovat zprávy z psychologických a speciálně pedagogických vyšetření v PPP
 • závěry vyšetření z PPP předat vyučujícím
 • pomáhat rodičům při zařazování dětí na OU a SOU
 • během školního roku umožnit získávat informace o OU a SOU – nástěnka
 • umožnit žákům se včas informovat o možnostech návštěv škol v rámci „Dnů otevřených dveří“– v doprovodu rodičů – nástěnka u 9. ročníku
 • řešení výukových a výchovných problémů
 • účastnit se dle možností jednání s problémovými žáky a jejich rodiči
 • konzultace výchovného poradce v daných konzultačních hodinách anebo kdykoli po domluvě předem

 

V Dobříši dne 4. 9. 2023                Mgr. Libuše Kabylová, DiS.