Jdi na obsah Jdi na menu

Program poradenských služeb

 

 

Základní škola Dobříš

Lidická 384, 263 01 Dobříš

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

část 14 PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB

Č.j.    spisový řád    skartační řád

ZŠL/364/2022          14                 A5

Vypracovala:

Mgr. Michaela Fejtová Krajská, ředitelka školy 

Program nabývá platnosti dne:

1. 9. 2022

 

Obecné ustanovení

Poskytování poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této vyhlášky je na škole zpracován a uskutečňován Program poradenských služeb a zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP).

Další právní východiska:

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole, MŠMT ČR – č.j.: 27317/2004-24.

Vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

 

Školní poradenské pracoviště

Součástí školního poradenského pracoviště na ZŠ Dobříš, Lidická 384 jsou tyto osoby:

 

Ředitelka školy: Mgr. Michaela Fejtová Krajská

konzultační hodiny: : po 13:00 – 14:00 hod.

konzultační místnost: ředitelna školy

 

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Zuzana Matějů

konzultační hodiny: út 12:30 – 13:30 hodin

konzultační místnost: ředitelna školy

 

Výchovná poradkyně školy: Mgr. Libuše Kabylová, DiS.

konzultační hodiny: po  12:45 – 13:30 hodin

konzultační místnost: kabinet výchovné poradenství

 

Školní metodička prevence:  Mgr. Michaela Fejtová Krajská

konzultační hodiny: : út 13:00 – 14:00 hod.

konzultační místnost: ředitelna školy

 

Možnost konzultací dále vždy dle domluvy a aktuální potřeby.

 

Cíle školního poradenského pracoviště:

 • prevence školní neúspěšnosti,
 • primární prevence rizikového chování,
 • kariérové poradenství (volba povolání, profesní orientace žáků),
 • odborná podpora při vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
 • metodická podpora začínajícím učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy,
 • zlepšení sociálního klimatu školy,
 • spolupráce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy a vytvoření široké základny preventivní činnosti,
 • neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou,
 • příprava podmínek a rozšíření možnosti integrace žáků se zdravotním postižením,
 • koordinace služeb s ostatními poradenskými zařízeními.

 

Školní poradenství zajišťuje výchovný poradce a metodik prevence.

 

Školní poradenské pracoviště úzce spolupracuje s třídními učiteli a asistenty pedagoga. Na pravidelných poradách a metodických sdruženích, popř. dle potřeby se setkávají za účasti vedení školy a konzultují řešení konkrétních problémů.

 

 

Standardizované činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti

 

• Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním
a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,

poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,

spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,

poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

 

• Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

• Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školských poradenských zařízeních.

 

• Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

• Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

 

• Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

 

Metodické a informační činnosti

• Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

v otázkách kariérového rozhodování žáků,

s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,

 

• Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

• Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů apod.

• Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

• Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení
v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům
a jejich zákonným zástupcům.

• Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

• Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

 

Standardizované činnosti školního metodika prevence

Metodické a koordinační činnosti

• Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.

• Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu
a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování
a dalších projevů rizikového chování.

• Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.

• Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

• Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálněvztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

• Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.

• Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.

• Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

• Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

• Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

• Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování,
o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

• Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací
a zkušeností.

• Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.

• Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.

• Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

Poradenské činnosti

• Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.

• Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

• Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole
a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou
a specializovanými školskými zařízeními.

 

 

                                 Mgr. Michaela Fejtová Krajská

                                 ředitelka školy