Jdi na obsah Jdi na menu

Školní metodik prevence

 

Školní metodik prevence

 

                          Mgr. Michaela Fejtová Krajská   

               
Konzultační hodiny: úterý 13,00 – 14,00 hodin                                                                                                      

vždy po předchozí domluvě

telefon: 318521171, 602116411

e-mail: spec.dobris@email.cz


Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem.

 

Náplň práce školního metodika prevence:

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační
a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

 

1. Metodické a koordinační činnosti

 • Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, projevů sebepoškozování
  a dalších rizikových jevů.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikových jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikových jevů.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají
  v kompetenci problematiku prevence rizikových jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikových jevů.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci
  a následné péči v případě akutního výskytu rizikových jevů.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikových jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

2. Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikových jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací
  a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikových jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

 

3. Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikových jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikových jevů ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole
  a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou
  a specializovanými školskými zařízeními.