Jdi na obsah Jdi na menu

Výchovný poradce

 

Výchovný poradce

 

Mgr. Libuše Kabylová, DiS.     

       
Konzultační hodiny: pondělí 12:45- 13: 30 hodin   vždy po předchozí domluvě

e-mail: kabyloval@zsdobrislidicka.czVýchovný poradce působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s metodikem prevence.

 

Náplň práce výchovného poradce:

Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, metodické a informační.
O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

 

Poradenské činnosti

• Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním 

a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,

poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,

spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,

poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

 

• Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

• Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školských poradenských zařízeních.

 

• Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

• Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

 

• Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

 

Metodické a informační činnosti

• Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

v otázkách kariérového rozhodování žáků,

s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,

 

• Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

• Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů apod.

• Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

• Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení  v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům  a jejich zákonným zástupcům.

• Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

• Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.