Jdi na obsah Jdi na menu

Historie naší školy

 

Dnem 1. září 1948 byla výnosem Okresního školského výboru v Příbrami zřízena samostatná Zvláštní škola pro žáky z Dobříše. Jejím prv­ním ředitelem se stal pan učitel Josef Třešňák. Škola byla zprvu jedno­třídní a nacháze­la se v budově obecné školy chlapec­ké. Byli zde umís­těni žáci, kteří neměli schopnosti zvlád­nout učivo obecné školy a kteří by ukončili školní docház­ku bez základních znalostí předmětů, které se vyučovaly na měšťanské škole. Vedle výuky těchto předmětů byl na škole kladen důraz na výuku pracovního vyučování, aby byli žáci schopni se uplatnit v budoucím povolání.                                                

Z budovy obecné školy chlapecké se škola  přestě­hovala v roce 1963 do nové­ho působiště v Lidické ulici a v ulici Na nábřeží. Tyto dvě budovy sloužily do konce roku 1962 učňovské škole švadlen a země­dělskému učilišti. V roce 1964 byla zruše­na tiskárna, která se nacházela na dvoře mezi těmito budovami a v témže roce byla vy­koupena další budo­va sou­sedící. Hned po nastěhování bylo započato s adaptacemi za normálního provozu školy. Bylo třeba zbu­dovat 3 třídy, dílny a těloc­vičnu. Adaptací nová budova odpovídala požadavkům osnov zvláštní školy.

Další ředitelkou se stala paní Hana Bláhová a v roce 1985 byl jmenován do funkce ředitele Mgr. Ludvík Sklenář. Za jeho působení prošla škola poslední úpravou - byla zcela přestavěna. Rekonstrukce proběhla v letech 1990-1992. Po dobu přestavby  se učilo v náhradních prostorách, které poskytla „Orlovna“, Základní umělecká škola a Kulturní dům v Dobříši. V nové budově jsou všechny třídy moderně řešené, dobře vybavené dílny-učebna kovo a učebna dřevo, kuchyňka, výtvarná a hudební učebna a tělocvična, která slouží nejen žákům, ale i dobříšské veřejnosti. Škola má bezbariérový přístup. 

Pak se název naší školy změnil na: Základní škola praktická Dobříš. Do funkce ředitele školy byl jmenován Mgr. František Smrček v roce 1996. Zřizovatelem školy je město Dobříš. Škola není určena pouze dobříšským žákům, ale i žákům ze širokého okolí, kteří mají výukové problémy na běžném typu ZŠ. Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými potřebami ( dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, poruchy koncentrace pozornosti, zdravotní oslabení ). Vzdělávání probíhá v devíti postupových ročnících.

V posledních letech byly nově vybudovány dvě učebny – jazyková a počítačová. Od 6. ročníku se žáci vzdělávají 1x týdně v předmětu Informatika. Každý žák pracuje na svém počítači. Také v ostatních předmětech se využívá výpočetní technika. V oblasti jazykových dovedností získávají žáci od 6. ročníku základy anglického jazyka. Odpoledne mohou žáci navštěvovat školní družinu. Stravování žáků je zajištěno v jídelně ZŠ Komenského nám.

V současné době se školní vzdělávací program naší školy (ŠVP ) přibližuje svým obsahem učivu základních škol, což rozšiřuje možnosti žákům při dalším vzdělávání. Po skončení školy pokračují ve studiu 2 nebo 3 letého učebního oboru, který je zakončen výučním listem. Absolventi těchto učilišť snadno nacházejí uplatnění na trhu práce.

Od 1.9.2007 došlo ke změně názvu naší školy na: Základní škola praktická a Základní škola speciální Dobříš.

 

Od 24. května 2012 se změnil název školy na: Základní škola Dobříš, Lidická 384. Do funkce ředitelky školy byla jmenována Mgr. Irena Pánková s účinností od 1.srpna 2012.

 

Základní škola Dobříš, Lidická 384 je školou samostatně zřízenou pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oborech vzdělání základní škola a základní škola speciální. Žáci jsou do ní zařazováni na doporučení školských poradenských zařízení a se souhlasem jejich zákonných zástupců. Vzdělávání ve škole se uskutečňovalo podle školního vzdělávacího programu zpracovaného podle přílohy k Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (dále ŠVP ZV-LMP) a školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále ŠVP ZV). Žáci se dále vzdělávají podle školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální (dále ŠVP ZŠS).

 

Po čtyřech letech Mgr. Pánková svoje působení ve funkci ukončila a od září 2016 vedla školu šest let ředitelka Mgr. Eva Burešová. Od školního roku 2022/2023 působí ve funkci ředitelky školy Mgr. Michaela Fejtová Krajská. Žáci jsou vzděláváni podle školních vzdělávacích programů Škola pro život, jeden je vypracovaný podle RVP ZV, druhý podle RVP ZŠS. Od 1. 9. 2021 je dále zvlášť vypracovaný školní vzdělávací program s minimální doporučenou úrovní pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.