Jdi na obsah Jdi na menu

Vize školy

 

 

 

 

 

 

Koncepce rozvoje školy

 

Základní škola Dobříš, Lidická 384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Michaela Fejtová Krajská

 

 

 

V Jablonné dne 31. března 2022

 

Úvod

Tato koncepce rozvoje školy je zpracována jako podklad pro konkurz na funkci ředitelky Základní školy Dobříš, Lidická 384.

 

Do této školy jsem nastoupila v roce 2018 jako učitelka do speciální třídy, dále zde vyučuji dějepis. Rok a půl jsem zde pracovala jako zástupkyně ředitelky školy.

 

Ve školství se pohybuji od roku 2004, zkušenosti mám se žáky od šesti do patnácti let na běžné základní škole i základní škole speciální, a dále i od patnácti let výše na střední a vyšší odborné škole, kde jsem vyučovala psychologii a pedagogiku. Pracovat dokážu s dětmi v běžných třídách i s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.  Vykonávala jsem funkci školního metodika prevence, vedoucí školního parlamentu, vedla jsem zájmové kroužky (ruský jazyk, výtvarný kroužek).

Jsem vystudovaná speciální pedagožka, metodička prevence, učitelka 1. stupně, lektorka školního parlamentu a učitelka odborných předmětů.

Za svou pedagogickou praxi doplněnou aktivním sebevzděláváním v rámci DVPP a v současné době zahájením kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení jsem získala množství důležitých a cenných zkušeností v oboru.

 

Vlastní vize, aneb co udělám pro:

 1. fungování a běh školy
 • propagace do tisku a místního zpravodaje, aktualizace nástěnky v centru města, prezentace žákovských prací, pravidelná aktualizace webových stránek, dle možnosti zřízení nových webových stránek
 • oslovovat a systematicky vyhledávat sponzory školy
 • pro zpětnou vazbu se v rámci možností zapojovat do spolupráce s podobně zaměřenými školami – testy z matematiky, českého a cizího jazyka, sportovní soutěže (Mníšek pod Brdy, Rožmitál pod Třemšínem)
 • vhodně rozšířit didaktické pomůcky a nábytek pro žáky ve speciální třídě  pro žáky  těžkým mentálním postižením (nastavitelné a polohovatelné lavice, sedací vaky, senzomotorické a rehabilitační pomůcky, pomůcky pro nácvik sebeobsluhy…)
 • SWOT analýza po nástupu do funkce – pro rodiče, žáky i pedagogy, zaměřené na silné a slabé stránky školy
 • před zápisem do ZŠ pořádat Den otevřených dveří (pokud situace dovolí)
 • využívat spolupráci se školskou radou ke zkvalitnění činnosti školy a k prezentaci školy na veřejnosti
 • pravidelně konzultovat podstatné otázky v ekonomické oblasti
 • maximálně využít státní rozpočet, získat další prostředky z jiných zdrojů (sponzoři, dotace, pronájmy tělocvičny, projekty)
 • celkově ekologizovat provoz školy – třídění odpadů, energetické úspory (ve třídách se zbytečně často svítí i během přestávek…)
 • spolupráce se zřizovatelem
 1. žáky
 • individuální přístup v co největší míře, i nadále malý počet žáků ve třídách
 • i nadále pravidelné návštěvy místní knihovny
 • i nadále realizovat třídní a celoškolní projektové dny a akce v rámci zážitkové pedagogiky
 • nabízet žákům množství rozmanitých akcí navazujících na výuku (exkurze, kulturní akce, divadelní představení, odborné besedy, soutěže a sportovní aktivity, „ekoprojekty“ , dny typu – pyžamový, brýlový, čepicový….)
 • i nadále využívat možnosti projektů Ovoce do škol, Mléko do škol, Obědy zdarma
 • pokud bude od rodičů zájem o zavedení školního klubu během polední pauzy, jeho činnost vést vhodným směrem (odpočinková část, stolní hry, příprava na výuku…)
 • v co největší míře vyhledávat a využívat aktivity v rámci prevence rizikového chování (programy, besedy, přednášky, projekty…)
 • sledovat bezpečné klima školy, předcházet a řešit kázeňské problémy, řešit projevy rizikového chování žáků
 • pravidelné setkávání ředitelky s dětmi, vyslechnout názory a promyslet je, často děti vidí víc, než my dospělí
 • pracovat s diagnózami jednotlivých žáků a maximálně je respektovat
 • realizovat pravidelné besedy s různými řemeslníky (kominík, tesař, truhlář, zedník, kuchař) – dnešní děti o nich mnoho nevědí a přitom právě žáci z této školy odcházejí dále na odborná učiliště a je nutné si správně vybrat a především obor dokončit
 • využívat a podporovat práci a výuku v přírodním terénu, vycházky, turistika, venkovní sporty, propojovat výuku se skutečným životem
 • do výuky zařazovat hry pro sebepoznávání, pro rozvíjení sebevědomí a prostřednictvím her rozvíjet psychohygienické návyky žáků – třídní učitelé
 • pravidelné zařazování zooterapie (canisterapie, felinoterapie)

 

 1. rodiče žáků a veřejnost
 • aktivně spolupracovat s rodiči (vyslechnout jejich názory, potřeby, snažit se je pochopit, působit pozitivně a kladně), být připravena je kdykoli přijmout
 • pravidelné informování o činnosti ZŠ, pravidelné schůzky s rodiči, poskytování odborné pomoci při řešení problémů
 • pořádání tradičních školních akcí – vánoční trhy, školní akademie, velikonoční tvoření….
 • vycházet z dotazníku pro rodiče, který bych po nástupu do funkce zákonným zástupcům rozdala k vyplnění a dále s ním pracovala
 • zjistit možnosti kontaktu se seniory, např. vánoční pásmo v Domově důchodců, předávání přáníček ke Dni matek…

 

 1. zaměstnance školy
 • vhodně zařazovat pedagogy při výuce (učitelům, kteří viditelně více inklinují k žákům 2. stupně či k výuce konkrétního předmětu nedávat úvazek pro výuku na 1. stupni a opačně), samozřejmě přihlížet i k aprobaci konkrétního učitele
 • zajímat se o potřeby pedagogů a dalších zaměstnanců, chválit je a motivovat, jít příkladem - zaměstnance znám, vím, co je baví, zajímá, kde mají silné a kde slabší stránky a tím stabilizovat současný pedagogický sbor, který je na velmi dobré úrovni
 • snažit se, aby zaměstnanci chodili do školy rádi a bylo to pro ně kreativní, vytvořit pro ně příjemné pracovní klima, které vede ke zvyšování kvality a efektivity práce – zamezit tak odchodu kvalitních pedagogů
 • podporovat i nadále další vzdělávání pedagogů
 • využívat i nadále možnosti FKSP, společné výlety za kulturou, posezení apod.
 • přehledná, jasná a průhledná pravidla pro odměňování (osobní ohodnocení a odměny jen za práci odvedenou nad rámec pracovních povinností)

 

 1. pro budovu a školní dvorek
 • dbát na úpravu a výzdobu školy –školní dvůr, školní chodby, ev. i okna- žáci v rámci pracovní výchovy
 • zajišťovat, průběžně obnovovat a doplňovat vybavení školy pomůckami, náčiním dle potřeby doplnit
 • zainteresovat žáky při vytváření životního prostředí ve škole - koutky živé přírody, zamyslet se nad realizací vyvýšených záhonů na školním dvorku k pěstování zeleniny a bylin, sledování stavu životního prostředí
 • úprava dvorku k možnosti venkovní výuky – lavičky, venkovní samolepicí tabule

 

 

Závěr:

Jako nejdůležitější úkol nového ředitele vnímám skutečnost, že je nutné vhodně pečovat o všechny žáky a snažit se, aby se jim ve škole líbilo a necítili tak potřebu školu opouštět či se o ní negativně vyjadřovat oni sami ani jejich rodiče.

Mým cílem je společně s pedagogickým sborem vybudovat školu, ve které je přátelská a tvůrčí atmosféra. Věřím, že koncepce napomůže zvýšit kvalitu výchovy a vzdělávání, přispěje k posílení všestranné spolupráce mezi žáky, pedagogy a rodiči a umožní školu nadále rozvíjet a zkvalitňovat.